Vyhľadanie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

1. Vyhľadávacie kritériá
2. Zoznam výsledkov
3. Detail záznamu
 
abdominálna ultrasonografia u dospelých
afaziológia
akupunktúra
algeziológia
andrológia
anestéziológia a intenzívna medicína
anestéziológia a intenzívna starostlivosť
angiológia
arytmia a koronárna jednotka
audiológia
audiometria
audioprotetika
biobanka
biomedicínsky výskum - všeobecne
centrálna sterilizácia
centrálne operačné sály
centrálny príjem / urgentný príjem
cievna chirurgia
cystická fibróza
čeľustná ortopédia
dentoalveolárna chirurgia
dermatovenerológia
detská dermatovenerológia
detská hematológia a transfuziológia
detská chirurgia
detská onkológia
detská psychiatria
detská sestra
detská stomatológia
diabetická noha
diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia
diagnostická a intervenčná kolonoskopia
diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro
diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii
diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii
dialyzačné
digitálna substrakčná angiografia - DSA
diplomovaná detská sestra
diplomovaná kozmetologická sestra
diplomovaná operačná sestra
diplomovaná pôrodná asistentka
diplomovaná psychiatrická sestra
diplomovaná všeobecná sestra
diplomovaná ženská sestra
diplomovaný fyzioterapeut
dlhodobo chorých
doliečovacie
domáca hospicová starostlivosť
domáca ošetrovateľská starostlivosť (ADOS)
doprava poistencov
dopravná psychológia
dorastové lekárstvo
drogové závislosti
echokardiografia
echokardiografia a ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému
elektroliečba
endokrinológia
endoskopia respiračného systému
endoskopia uropoetického systému
endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia
endoskopické vyšetrovacie metódy
epidemiológia
ergonomika a rehabilitačné inžinierstvo
ergoterapia
farmaceutická kontrola
farmakoekonomika
farmakológia a toxikológia liečiv
foniatria
funkčná diagnostika
funkčné vyšetrovacie metódy
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
fyziológia a psychológia práce
fyzioterapia
fyzioterapia
fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
fyzioterapia porúch CNS
fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja
fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení
fyzioterapia respiračných ochorení
fyzioterapia v športe a telovýchove
fyzioterapia vybraných ochorení pohybového systému
gastroenterológia
gastroenterologická chirurgia
geriatria
gerontopsychiatria
gynekológia a pôrodníctvo
gynekologická imunológia
gynekologická sexuológia
gynekologická urológia
hematológia a transfuziológia
hepatológia
hrudníková chirurgia
hygiena detí a mládeže
hygiena výživy
hygiena životného prostredia
chemoterapia
chemoterapia infekčných chorôb
chemoterapia nádorov
chirurgia
chirurgia prsníka
chirurgia ruky
choroby slizníc ústnej dutiny
implantácia kardiostimulátorov
implantológia
individuálna rehabilitácia
iné zdravotnícke zariadenie
infektológia
inhalačná liečba
inštrumentovanie na operačnej sále
inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii
intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve
intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve
intenzívna starostlivosť v pediatrii
intervenčná rádiológia
intervenčná ultrasonografia v urológii
invazívna diagnostika a intervenčná liečba v kardiológii a angiológii
invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu
invazívna katétrová diagnostika a liečba porúch srdcového rytmu a implantácia kardiostimulátorov
invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy
JIS (centrálna)
JIS centrálna
JIS cievnej chirurgie
JIS geriatrická
JIS gynekologická
JIS hematologická
JIS hrudníková chirurgia
JIS chirurgická
JIS infekčná
JIS interná
JIS kardiochirurgická
JIS kardiologická
JIS maxilofaciálna chirurgia
JIS metabolická
JISN /jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov /
JIS neurochirurgická
JIS neurologická
JIS onkologická
JIS ortopedická
JIS otorinolaryngologická
JIS pediatrická
JIS pneumologická a ftizeologická
JIS popáleninová
JIS psychiatrická
JIS spondylochirurgická
JIS úrazová
JIS urologická
JRSN /jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov/
JVSN /jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov /
kalmetizácia
kardiochirurgia
kardiológia
kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy
kardiologické vyšetrovacie metódy
kardiovaskulárna rádiológia
klinická a populačná pediatria
klinická bakteriológia
klinická biochémia
klinická farmakológia
klinická fyzika
klinická genetika
klinická hematológia
klinická imunológia, alergiológia a antiinfekčná imunológia
klinická imunológia a alergológia
klinická logopédia
klinická mikrobiológia
klinická onkológia
klinická parazitológia
klinická psychofyziológia (neurofeedback a biofeedback)
klinická psychológia
klinická virológia
klinické ošetrovateľstvo a rehabilitácie
klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia
klinické skúšanie liekov
klinické skúšanie produktov a liekov
komplexná diagnostika a liečba pri vrodených a získaných poruchách hemostázy
korektívna dermatológia
kožná banka
laboratórna medicína
laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík
laserové techniky
lekárenstvo
lekárska genetika
letecké lekárstvo
liečebná pedagogika
liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov
liečebná telesná výchova
liečebná výživa (klinická výživa)
LSPP stomatologická pre deti a dorast
LSPP stomatologická pre dospelých
LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - ambulantná
LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast - návštevná
LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - ambulantná
LSPP všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých - návštevná
magnetická rezonancia
mamodiagnostika v gynekológii
mamodiagnostika v rádiológii
mamografia
mamológia
manuálna terapia
masáž
masér
masér pre zrakovo hendikepovaných
materno-fetálna medicína
maxilofaciálna chirurgia
medicína drogových závislostí
medicínska informatika
medicínska informatika a bioštatistika
mikrobiológia a biológia životného prostredia
mikrobiológia životného prostredia
mikrochirurgia oka
mikrochirurgia v otorinolaryngológii
mobilizačné techniky
mukogingiválna chirurgia
muskuloskeletálna rádiológia
mykológia
nefrológia
nemocničná krvná banka
nemocničná lekáreň
neonatológia
neurogeriatria
neurochirurgia
neurológia
neurologická onkológia
neuropsychiatria
neurorádiológia
neurorehabilitácia
nové rehabilitačné metódy
novorodenecké postele
nukleárna medicína
očná banka
očný optik
oftalmológia
ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením
onkológia v gynekológii
onkológia v chirurgii
onkológia v otorinolaryngológii
onkológia vo vnútornom lekárstve
onkológia v urológii
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby
organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky
organizácia a techniky v tkanivových bankách
organizácia vojenského zdravotníctva
ortopédia
ortopedická protetika
ortoptika a pleoptika
osteodenzitometria
osteológia
ošetrovateľská starostlivosť
ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov
ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov
ošetrovateľská starostlivosť o dospelých
ošetrovateľská starostlivosť v detskej psychiatrii
ošetrovateľská starostlivosť v hematológii a transfúziológii
ošetrovateľská starostlivosť v komunite
ošetrovateľská starostlivosť v multikultúrnych komunitách
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva
ošetrovateľská starostlivosť v onkológii
ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
ošetrovateľská starostlivosť v primárnej starostlivosti
ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
ošetrovateľstvo
ošetrovateľstvo a rehabilitácia
ošetrovateľstvo v zdraví pri práci
otorinolaryngológia
paliatívna medicína
paliatívna ošetrovateľská starostlivosť
parodontológia
patologická anatómia
pediatria
pediatrická anestéziológia
pediatrická echokardiografia
pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa
pediatrická gynekológia
pediatrická hematológia a onkológia
pediatrická imunológia a alergiológia
pediatrická infektológia
pediatrická intenzívna medicína
pediatrická kardiológia
pediatrická nefrológia
pediatrická neurológia
pediatrická oftalmológia
pediatrická ortopédia
pediatrická otorinolaryngológia
pediatrická pneumológia a ftizeológia
pediatrická rádiológia
pediatrická reumatológia
pediatrická urgentná medicína
pediatrická urológia
perfuziológia
plánované rodičovstvo a antikoncepcia
plastická chirurgia
pneumológia a ftizeológia
počítačová tomografia - CT
podávanie klasických masáží
podávanie podkožných plynových injekcií
popáleninové
poradenská psychológia
poruchy metabolizmu
posudkové lekárstvo
pôrodná asistencia
pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite
pracovná a organizačná psychológia
pracovné lekárstvo
preprava biologického materiálu
preventívna závodná zdravotná služba
preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia
primárna starostlivosť o deti a dorast
príprava cytostatík
produktívne a terapeutické hemaferézy
psychiatria
psychiatria pre dospelých
psychiatrická sestra
psychiatrická sexuológia
psychofyzická príprava na pôrod
psychosomatická a behaviorálna medicína
psychosomatické a behaviorálne ošetrovateľstvo
psychoterapia
radiačná onkológia
rádiofyzika
rádiológia
referenčné laboratórium
reflexná terapia podľa Vojtu
rehabilitácia
rehabilitácia detského veku
rehabilitácia v gynekológii
rehabilitácia v pôrodníctve
rehabilitačné metódy
reprodukčná medicína
reumatológia
reumoortopédia
revízne lekárenstvo
revízne lekárstvo
revízne ošetrovateľstvo
revízne zubné lekárstvo
rýchla lekárska pomoc
rýchla lekárska pomoc s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky
rýchla zdravotná pomoc
sestra
sexuológia
služby zdravia pri práci
sociálna práca v zdravotníctve
sociálna služba
sonografia
spirometria
spoločné vyšetrovacie a liečebné zložkySVLZ v odbore spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky
spondylochirurgia
spracovanie, kryokonzervácia a kontrola kvality transplantátov krvotvorných buniek
starostlivosť o drogovo závislých
stomatológia
stomatologická protetika
stomatologická starostlivosť
súdne lekárstvo
svetloliečba
školská psychológia
špecializovaná urgentná starostlivosť
špeciálna pedagogika
špeciálna rádiológia
špeciálne laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii
techniky terapie lymfedému
technológia rádiofarmák
telovýchovné lekárstvo
teploliečba
terapeutické monitorovanie liečiv
termografické vyšetrovacie metódy
trakčná liečba
transplantácia kmeňových krvotvorných buniek
transplantačné
tropická medicína
tropické lekárstvo
ultrazvukové vyšetrenie cievneho systému
ultrazvukové vyšetrovacie metódy
ultrazvukové vyšetrovacie metódy v pôrodníctve
ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
ultrazvuk v ortopédii
univerzálna tkanivová banka (orgánová banka)
úrazová chirurgia
urgentná medicína
urogenitálna rádiológia
urológia
ústavná hospicová starostlivosť
ústavná ošetrovateľská starostlivosť
vaňové a bazénové kúpele
verejné zdravotníctvo
vlásenkárstvo - výroba parochní v zdravotníctve
vnútorné lekárstvo
vodná záchranná zdravotná služba
vodoliečba
vrtuľníková záchranná zdravotná služba
všeobecná sestra
všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast
všeobecné lekárstvo
výdajňa a servis audio-protetických zdravotníckych pomôcok
výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
výchovná starostlivosť
výskum v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve
výskum v ošetrovateľstve
vyšetrovacie metódy v genetike
vyšetrovacie metódy v hematológii a transfúziológii
vyšetrovacie metódy v histopatológii
vyšetrovacie metódy v kardiológii
vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii
vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii
vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii
vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii
vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike
vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike
vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia
vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením
vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve
vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii
vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii
zabezpečovanie kvality transfúznych liekov
zásahové stredisko záchrannej zdravotnej služby
závodné zdravotné služby
zdravie pri práci
zdravotná výchova obyvateľstva
zdravotnícka ekológia
zdravotnícka informatika
zdravotnícke a diagnostické pomôcky in vitro
zdravotnícke pomôcky (výdajňa)
zubná sestra
zubná technika
ženská poradňa
ženská sestra
 
Banskobystrický
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
 
aaa - 99999
Abovce - 98044
Abrahám - 92545
Abrahámovce - 05972
Abrahámovce - 08641
Abramová - 03822
Abranovce - 08252
Adamovské Kochanovce - 91305
Adidovce - 06732
Alekšince - 95122
Andovce - 94123
Andrejová - 08637
Ardanovce - 95606
Ardovo - 04955
Arnutovce - 05313
Babie - 09431
Babindol - 95153
Babinec - 98026
Babiná - 96261
Babín - 02952
Bacúch - 97664
Bacúrov - 96261
Badín - 97632
Bajany - 07254
Bajerov - 08241
Bajerovce - 08273
Bajka - 93551
Bajtava - 94365
Bajč - 94654
Baka - 93004
Baldovce - 05304
Balog nad Ipľom - 99111
Baloň - 93008
Baláže - 97611
Banka - 92101
Banská Belá - 96615
Banská Bystrica - 97409
Banská Bystrica - 97411
Banská Bystrica - 97404
Banská Bystrica - 97405
Banská Bystrica - 97401
Banská Štiavnica - 96901
Banské - 09412
Banský Studenec - 96901
Bara - 07632
Barca - 98251
Bardejov - 08501
Bardejov Bardejovské Kúpele - 08631
Bardoňovo - 94149
Bartošova Lehôtka - 96701
Bartošovce - 08642
Batizovce - 05935
Bačka - 07684
Bačkov - 07661
Bačkovík - 04445
Baďan - 96901
Baňa - 09101
Baška - 04016
Baškovce - 07301
Baškovce - 06723
Bašovce - 92201
Becherov - 08635
Beckov - 91638
Beharovce - 05305
Beladice - 95175
Belejovce - 08901
Belina - 98601
Belince - 95612
Bellova Ves - 93052
Beloveža - 08614
Beluj - 96901
Beluša - 01861
Belá - 94353
Belá - 01305
Belá - Dulice - 03811
Belá nad Cirochou - 06781
Belín - 98001
Belža - 04458
Beniakovce - 04442
Benice - 03842
Benkovce - 09402
Bernolákovo - 90027
Bertotovce - 08235
Betlanovce - 05315
Betliar - 04921
Beňadikovce - 09042
Beňadiková - 03204
Beňadovo - 02963
Beňatina - 07264
Beňuš - 97664
Beša - 07672
Beša - 93536
Bešeňov - 94141
Bešeňová - 03483
Bežovce - 07253
Bidovce - 04445
Biel - 07641
Bielovce - 93574
Biely Kostol - 91934
Bijacovce - 05306
Biskupice - 98601
Biskupová - 95607
Bitarová - 01004
Blahová - 93052
Blatnica - 03815
Blatná na Ostrove - 93032
Blatná Polianka - 07244
Blatné - 90082
Blatné Remety - 07244
Blatné Revištia - 07243
Blažice - 04416
Blažovce - 03844
Blesovce - 95601
Blhovce - 98032
Bobot - 91325
Bobrov - 02942
Bobrovec - 03221
Bobrovník - 03223
Bobrovček - 03221
Bodiná - 01815
Bodorová - 03845
Bodovce - 08266
Bodružal - 09005
Bodza - 94616
Bodzianske Lúky - 94614
Bodíky - 93031
Bogliarka - 08604
Bohdanovce - 04416
Bohdanovce nad Trnavou - 91909
Boheľov - 92901
Bohunice - 93505
Bohunice - 01852
Bohúňovo - 04912
Bojnice - 97201
Bojničky - 92055
Bojná - 95601
Boldog - 92526
Boleráz - 91908
Bolešov - 01853
Boliarov - 04447
Borcová - 03844
Borinka - 90032
Borovce - 92209
Borová - 91961
Borský Mikuláš - 90877
Borský Svätý Jur - 90879
Bory - 93587
Borčany - 95636
Borčice - 01853
Borša - 07632
Bottovo - 98041
Bočiar - 04457
Boľ - 07653
Boľkovce - 98401
Bošany - 95618
Bošáca - 91307
Boťany - 07643
Bracovce - 07205
Branovo - 94131
Branč - 95113
Bratislava
Bratislava - Devínska Nová Ves - 84308
Bratislava - Devínska Nová Ves - 84307
Bratislava - Vrakuňa - 82107
Bratislava-Devín - 84107
Bratislava-Devín - 84110
Bratislava-Devín - 84108
Bratislava-Devín - 84104
Bratislava-Dúbravka - 84101
Bratislava-Dúbravka - 84103
Bratislava-Dúbravka - 84102
Bratislava-Dúbravka - 84002
Bratislava-Jarovce - 85009
Bratislava-Jarovce - 85110
Bratislava-Karlova Ves - 84105
Bratislava-Karlova Ves - 84110
Bratislava-Karlova Ves - 84104
Bratislava-Lamač - 84104
Bratislava-Lamač - 84103
Bratislava-Lamač - 84002
Bratislava-Nové Mesto - 83104
Bratislava-Nové Mesto - 83106
Bratislava-Nové Mesto - 83152
Bratislava-Nové Mesto - 83000
Bratislava-Nové Mesto - 83101
Bratislava-Nové Mesto - 83102
Bratislava-Nové Mesto - 83103
Bratislava-Nové Mesto - 83153
Bratislava-Nové Mesto - 83154
Bratislava-Petržalka - 85101
Bratislava-Petržalka - 85102
Bratislava-Petržalka - 85105
Bratislava-Petržalka - 85106
Bratislava-Petržalka - 85103
Bratislava-Petržalka - 85104
Bratislava-Petržalka - 85107
Bratislava-Podunaj.Biskupice - 82107
Bratislava-Podunaj.Biskupice - 82106
Bratislava-Podunaj.Biskupice - 82105
Bratislava-Rača - 83104
Bratislava-Rača - 83106
Bratislava-Rača - 83151
Bratislava-Rača - 83000
Bratislava-Rača - 83102
Bratislava-Rača - 83152
Bratislava-Rača - 83153
Bratislava-Rača - 83155
Bratislava-Rača - 83154
Bratislava-Rusovce - 85110
Bratislava-Ružinov - 82108
Bratislava-Ružinov - 82107
Bratislava-Ružinov - 82105
Bratislava-Ružinov - 82109
Bratislava-Ružinov - 82104
Bratislava-Ružinov - 82103
Bratislava-Ružinov - 82102
Bratislava-Ružinov - 82101
Bratislava-Staré Mesto - 81105
Bratislava-Staré Mesto - 81106
Bratislava-Staré Mesto - 81103
Bratislava-Staré Mesto - 81104
Bratislava-Staré Mesto - 81101
Bratislava-Staré Mesto - 81102
Bratislava-Staré Mesto - 81109
Bratislava-Staré Mesto - 81108
Bratislava-Staré Mesto - 81107
Bratislava-Vajnory - 83106
Bratislava-Vajnory - 83107
Bratislava-Vajnory - 83101
Bratislava-Vajnory - 82107
Bratislava-Vajnory - 82106
Bratislava-Záhorská Bystrica - 84106
Bratislava-Záhorská Bystrica - 84002
Bratislava-Záhorská Bystrica - 84103
Bratislava-Čunovo - 85110
Braväcovo - 97664
Brdárka - 04934
Brehov - 07605
Brehy - 96801
Brekov - 06601
Brestov - 06601
Brestov - 08205
Brestov nad Laborcom - 06701
Brestovany - 91927
Brestovec - 94617
Brestovec - 90701
Bretejovce - 08203
Bretka - 98046
Breza - 02953
Brezany - 01004
Brezina - 07612
Breziny - 96261
Breznica - 09101
Breznička - 98502
Breznička - 09101
Brezno - 97701
Brezno - 97703
Brezolupy - 95701
Brezov - 08701
Brezovec - 06773
Brezovica - 08274
Brezovica - 02801
Brezovička - 08274
Brezovka - 08611
Brezová pod Bradlom - 90613
Brežany - 08241
Brhlovce - 93502
Brieštie - 03822
Brodské - 90885
Brodzany - 95842
Brunovce - 91625
Brusnica - 09031
Brusno - 97662
Brusník - 99101
Brutovce - 05373
Bruty - 94355
Brvnište - 01812
Brzotín - 04951
Buclovany - 08643
Budikovany - 98023
Budimír - 04443
Budince - 07677
Budiná - 98512
Budiš - 03823
Budkovce - 07215
Budmerice - 90086
Budča - 96233
Buglovce - 05304
Bukovce - 09022
Bukovec - 04420
Bukovec - 90614
Bukovina - 03223
Buková - 91910
Bulhary - 98601
Bunetice - 04447
Bunkovce - 07244
Buzica - 04473
Buzitka - 98541
Bučany - 91928
Bušince - 99122
Bušovce - 05993
Bystrany - 05362
Bystričany - 97245
Bystrička - 03804
Bystrá - 97701
Bystrá - 09023
Bystré - 09434
Bytča - 01401
Byšta - 07613
Bzenica - 96601
Bzenov - 08242
Bzince pod Javorinou - 91611
Bziny - 02601
Bzovská Lehôtka - 96262
Bzovík - 96241
Báb - 95134
Bádice - 95146
Báhoň - 90084
Bánov - 94101
Bánovce nad Bebravou - 95701
Bánovce nad Bebravou - 95704
Bánovce nad Ondavou - 07204
Bátka - 98021
Bátorove Kosihy - 94634
Bátorová - 99126
Bátovce - 93503
Báč - 93030
Bílkove Humence - 90877
Bíňa - 94356
Bíňovce - 91907
Bôrka - 04942
Búč - 94635
Bžany - 09033
Cabaj - Čápor - 95117
Cabov - 09414
Cakov - 98042
Cejkov - 07605
Cernina - 09016
Cerovo - 96252
Cerová - 90633
Cestice - 04471
Chanava - 98044
Chlebnice - 02755
Chlmec - 06741
Chmeľnica - 06401
Chmeľov - 08215
Chmeľovec - 08212
Chmeľová - 08633
Chminianska Nová Ves - 08233
Chminianske Jakubovany - 08233
Chmiňany - 08233
Chocholná - Velčice - 91304
Chorvátsky Grob - 90025
Chorváty - 04402
Chotín - 94631
Chotča - 09021
Choča - 95176
Choňkovce - 07263
Chrabrany - 95501
Chrastince - 99108
Chrastné - 04444
Chrasť nad Hornádom - 05363
Chrenovec - Brusno - 97232
Chropov - 90864
Chrámec - 98042
Chrťany - 99121
Chtelnica - 92205
Chudá Lehota - 95638
Chvalová - 98262
Chvojnica - 97213
Chvojnica - 90606
Chynorany - 95633
Chyžné - 04918
Chľaba - 94365
Cigeľ - 97101
Cigeľka - 08602
Cigla - 08637
Cimenná - 95637
Cinobaňa - 98522
Cífer - 91943
Daletice - 08263
Danišovce - 05322
Dargov - 07661
Davidov - 09303
Dačov Lom - 99135
Debraď - 04501
Dechtice - 91953
Dedačov - 06712
Dedina Mládeže - 94603
Dedinka - 94150
Dedinky - 04973
Dekýš - 96901
Demandice - 93585
Demjata - 08213
Demänovská Dolina - 03101
Detrík - 09431
Detva - 96212
Detvianska Huta - 96205
Devičany - 93504
Devičie - 96265
Dežerice - 95703
Diakovce - 92581
Diaková - 03802
Diviacka Nová Ves - 97224
Diviaky nad Nitricou - 97225
Divina - 01331
Divinka - 01331
Divín - 98552
Dlhoňa - 09002
Dlhá - 91901
Dlhá nad Kysucou - 02354
Dlhá nad Oravou - 02755
Dlhá nad Váhom - 92705
Dlhá Ves - 04955
Dlhé Klčovo - 09413
Dlhé nad Cirochou - 06782
Dlhé Pole - 01332
Dlhé Stráže - 05401
Dlžín - 97226
Dobrohošť - 93031
Dobroslava - 09001
Dobroč - 98553
Dobrá - 07641
Dobrá Niva - 96261
Dobrá Voda - 91954
Dobšiná - 04925
Dohňany - 02051
Dojč - 90602
Dolinka - 99128
Dolná Breznica - 02061
Dolná Krupá - 91965
Dolná Lehota - 97698
Dolná Mariková - 01802
Dolná Mičiná - 97401
Dolná Poruba - 91443
Dolná Seč - 93531
Dolná Streda - 92563
Dolná Strehová - 99102
Dolná Súča - 91332
Dolná Tižina - 01304
Dolná Trnávka - 96621
Dolná Ves - 96701
Dolná Ždaňa - 96601
Dolné Dubové - 91952
Dolné Kočkovce - 02001
Dolné Lefantovce - 95145
Dolné Lovčice - 91927
Dolné Mladonice - 96241
Dolné Naštice - 95701
Dolné Obdokovce - 95102
Dolné Orešany - 91902
Dolné Otrokovce - 92061
Dolné Plachtince - 99124
Dolné Saliby - 92502
Dolné Semerovce - 93585
Dolné Srnie - 91641
Dolné Strháre - 99103
Dolné Trhovište - 92061
Dolné Vestenice - 97223
Dolné Zahorany - 98542
Dolné Zelenice - 92052
Dolný Badín - 96251
Dolný Bar - 93014
Dolný Chotár - 92541
Dolný Harmanec - 97603
Dolný Hričov - 01341
Dolný Kalník - 03802
Dolný Kubín - 02601
Dolný Lieskov - 01821
Dolný Lopašov - 92204
Dolný Ohaj - 94143
Dolný Pial - 93537
Dolný Vadičov - 02345
Dolný Štál - 93010
Domadice - 93587
Domaniža - 01816
Domaníky - 96265
Domaňovce - 05302
Donovaly - 97639
Doľany - 90088
Doľany - 05302
Drahovce - 92241
Drahňov - 07674
Dravce - 05314
Dražice - 98023
Dražkovce - 03802
Drienica - 08301
Drienov - 08204
Drienovec - 04401
Drienovo - 96251
Drienovská Nová Ves - 08201
Drienčany - 98023
Drietoma - 91303
Drnava - 04942
Družstevná pri Hornáde - 04431
Drábsko - 97653
Drážovce - 96268
Drňa - 98003
Drženice - 93503
Držkovce - 98262
Dubinné - 08612
Dubnica nad Váhom - 01841
Dubnička - 95703
Dubno - 98035
Dubník - 94135
Dubodiel - 91323
Dubovany - 92208
Dubovce - 90862
Dubovec - 98041
Dubovica - 08271
Dubová - 90090
Dubová - 09011
Dubové - 96261
Dubové - 03823
Ducové - 92221
Dudince - 96271
Dukovce - 08644
Dulov - 01852
Dulova Ves - 08252
Dulovce - 94656
Dulovo - 98021
Dunajov - 02302
Dunajská Lužná - 90042
Dunajská Streda - 92901
Dunajský Klátov - 93021
Duplín - 09101
Dvorany nad Nitrou - 95611
Dvorec - 95655
Dvorianky - 07662
Dvorníky - 92056
Dvorníky - Včeláre - 04402
Dvory nad Žitavou - 94131
Dúbrava - 05305
Dúbrava - 06773
Dúbrava - 03212
Dúbravica - 97633
Dúbravka - 07215
Dúbravy - 96212
Egreš - 07501
Falkušovce - 07205
Farná - 93566
Fačkov - 01315
Fekišovce - 07233
Figa - 98251
Fijaš - 08701
Fintice - 08216
Fiľakovo - 98601
Fiľakovské Kováče - 98601
Folkušová - 03842
Forbasy - 06501
Frička - 08602
Fričkovce - 08642
Fričovce - 08237
Fulianka - 08212
Gaboltov - 08602
Gabčíkovo - 93005
Gajary - 90061
Galanta - 92401
Galovany - 03211
Gbelce - 94342
Gbely - 90845
Gbeľany - 01302
Gelnica - 05601
Gemer - 98201
Gemerská Hôrka - 04912
Gemerská Panica - 98046
Gemerská Poloma - 04922
Gemerská Ves - 98262
Gemerské Dechtáre - 98004
Gemerské Michalovce - 98252
Gemerské Teplice - 04916
Gemerský Jablonec - 98035
Gemerský Sad - 04913
Gemerček - 98031
Geraltov - 08267
Gerlachov - 08604
Gerlachov - 05942
Geča - 04410
Giglovce - 09405
Giraltovce - 08701
Girovce - 09406
Glabušovce - 99122
Golianovo - 95108
Gortva - 98002
Gočaltovo - 04932
Gočovo - 04924
Granč - Petrovce - 05305
Gregorova Vieska - 98556
Gregorovce - 08266
Gribov - 09022
Gruzovce - 06722
Gyňov - 04414
Gánovce - 05801
Gáň - 92401
Gôtovany - 03214
Habovka - 02732
Habura - 06752
Hajná Nová Ves - 95603
Hajnáčka - 98033
Hajtovka - 06545
Haligovce - 06534
Halič - 98511
Haluzice - 91307
Haláčovce - 95655
Hamuliakovo - 90043
Handlová - 97251
Hanigovce - 08256
Haniska - 04457
Haniska - 08001
Hankovce - 06712
Hankovce - 08646
Hanková - 04934
Hanušovce nad Topľou - 09431
Harakovce - 05305
Harhaj - 08645
Harichovce - 05301
Harmanec - 97603
Hatalov - 07216
Hatné - 01802
Havaj - 09023
Havka - 06101
Havranec - 09002
Hačava - 04402
Hažlín - 08614
Hažín - 07234
Hažín nad Cirochou - 06783
Helcmanovce - 05563
Henckovce - 04923
Henclová - 05333
Hencovce - 09302
Hendrichovce - 08235
Hermanovce - 08235
Hermanovce nad Topľou - 09434
Hertník - 08642
Hervartov - 08622
Herľany - 04445
Heľpa - 97668
Hiadeľ - 97661
Hincovce - 05363
Hladovka - 02713
Hlboké - 90631
Hlboké nad Váhom - 01401
Hlinné - 09435
Hliník nad Hronom - 96601
Hlivištia - 07301
Hlohovec - 92001
Hlohovec - 92003
Hniezdne - 06501
Hnilec - 05375
Hnilčík - 05332
Hnojné - 07233
Hnúšťa - 98101
Hodejov - 98031
Hodejovec - 98002
Hodkovce - 04421
Hodruša - Hámre - 96661
Hodruša-Hámre Banská Hodruša - 96663
Hokovce - 93584
Holiare - 94616
Holice - 93034
Holiša - 98557
Holumnica - 05994
Holíč - 90851
Holčíkovce - 09405
Honce - 04932
Hontianska Vrbica - 93555
Hontianske Moravce - 96271
Hontianske Nemce - 96265
Hontianske Tesáre - 96268
Hontianske Trsťany - 93586
Horná Breznica - 02061
Horná Krupá - 91965
Horná Kráľová - 95132
Horná Lehota - 97681
Horná Lehota - 02741
Horná Lehota Bruchačka - 97651
Horná Mariková - 01803
Horná Mičiná - 97401
Horná Poruba - 01835
Horná Potôň - 93036
Horná Seč - 93531
Horná Streda - 91624
Horná Strehová - 99102
Horná Súča - 91333
Horná Ves - 96701
Horná Ves - 97248
Horná Štubňa - 03846
Horná Ždaňa - 96604
Horné Chlebany - 95631
Horné Dubové - 91965
Horné Hámre - 96671
Horné Lefantovce - 95145
Horné Mladonice - 96243
Horné Mýto - 93013
Horné Naštice - 95641
Horné Obdokovce - 95608
Horné Orešany - 91903
Horné Otrokovce - 92062
Horné Plachtince - 99124
Horné Pršany - 97405
Horné Saliby - 92503
Horné Semerovce - 93584
Horné Srnie - 91442
Horné Strháre - 99103
Horné Trhovište - 92066
Horné Turovce - 93581
Horné Vestenice - 97222
Horné Zahorany - 98026
Horné Zelenice - 92052
Horné Štitáre - 95603
Horný Badín - 96251
Horný Bar - 93033
Horný Hričov - 01342
Horný Kalník - 03802
Horný Lieskov - 01821
Horný Pial - 93537
Horný Tisovník - 96275
Horný Vadičov - 02345
Horovce - 07202
Horovce - 02062
Horňa - 07301
Horňany - 91324
Hoste - 92545
Hostice - 98004
Hostie - 95194
Hostišovce - 98023
Hostovice - 06735
Hosťovce - 04402
Hosťovce - 95191
Hosťová - 95102
Hozelec - 05911
Hrabičov - 96678
Hrabkov - 08233
Hrabovec - 08611
Hrabovec nad Laborcom - 06701
Hrabovka - 91332
Hrabová Roztoka - 06773
Hrabovčík - 08901
Hrabské - 08606
Hrabušice - 05315
Hrachovište - 91616
Hrachovo - 98052
Hradisko - 05971
Hradište - 98525
Hradište - 95854
Hradište pod Vrátnom - 90612
Hraničné - 06522
Hranovnica - 05916
Hraň - 07603
Hrašné - 91614
Hrašovík - 04442
Hrhov - 04944
Hriadky - 07622
Hričovské Podhradie - 01341
Hriňová - 96205
Hrišovce - 05351
Hrkovce - 93601
Hrlica - 98266
Hrnčiarovce nad Parnou - 91935
Hrnčiarska Ves - 98013
Hrnčiarske Zalužany - 98012
Hrochoť - 97637
Hromoš - 06545
Hronec - 97645
Hronovce - 93561
Hronsek - 97631
Hronská Breznica - 96611
Hronská Dúbrava - 96611
Hronské Kosihy - 93527
Hronské Kľačany - 93529
Hronský Beňadik - 96653
Hrubov - 06723
Hruboňovo - 95125
Hrubá Borša - 92523
Hrubý Šúr - 90301
Hrušov - 99142
Hrušov - 04943
Hrušovany - 95613
Hrušovo - 98025
Hruštín - 02952
Hrádok - 91633
Hrčeľ - 07615
Hubice - 93039
Hubina - 92221
Hubovo - 98050
Hubová - 03491
Hubošovce - 08266
Hucín - 04913
Hudcovce - 06745
Hul - 94144
Humenné - 06601
Huncovce - 05992
Hunkovce - 09003
Hurbanova Ves - 90301
Hurbanovo - 94703
Hurbanovo - 94701
Husiná - 98542
Husák - 07251
Hutka - 08636
Huty - 02732
Hviezdoslavov - 93041
Hvozdnica - 01356
Hybe - 03231
Háj - 04402
Háj - 03901
Hájske - 95133
Hôrka - 05912
Hôrka nad Váhom - 91632
Hôrky - 01004
Hýľov - 04412
Igram - 90084
Ihráč - 96701
Ihľany - 05994
Ilava - 01901
Iliašovce - 05311
Ilija - 96901
Imeľ - 94652
Inovce - 07264
Ipeľské Predmostie - 99110
Ipeľské Úľany - 93582
Ipeľský Sokolec - 93575
Istebné - 02753
Ivachnová - 03483
Ivanice - 98042
Ivanka pri Dunaji - 90028
Ivanka pri Nitre - 95112
Ivanovce - 91305
Ivančiná - 03845
Iňa - 93535
Iňačovce - 07211
Iža - 94639
Ižipovce - 03223
Ižkovce - 07672
Jablonec - 90086
Jablonica - 90632
Jablonka - 90621
Jablonov - 05303
Jablonov nad Turňou - 04943
Jablonové - 90054
Jablonové - 01352
Jabloň - 06713
Jabloňovce - 93506
Jacovce - 95621
Jahodná - 93021
Jaklovce - 05561
Jakovany - 08301
Jakubany - 06512
Jakubov - 90063
Jakubova Voľa - 08256
Jakubovany - 08301
Jakubovany - 03204
Jakušovce - 09031
Jalovec - 97231
Jalovec - 03221
Jalová - 06761
Jalšové - 92231
Jalšovík - 96241
Jamník - 05322
Jamník - 03301
Janice - 98042
Jankovce - 06724
Janov - 08242
Janova Lehota - 96624
Janovce - 08641
Janovík - 08203
Janík - 04405
Janíky - 93039
Jarabina - 06531
Jarabá - 97701
Jarok - 95148
Jarovnice - 08263
Jasenica - 01817
Jasenie - 97675
Jasenov - 07242
Jasenov - 06601
Jasenovce - 09405
Jasenovo - 03822
Jasenová - 02601
Jasenové - 01319
Jaslovské Bohunice - 91930
Jaslovské Bohunice Atómová elektráreň - 91931
Jasov - 04423
Jasová - 94134
Jastrabie nad Topľou - 09435
Jastrabie pri Michalovciach - 07211
Jastrabá - 96701
Jatov - 94110
Jazernica - 03844
Jedlinka - 08636
Jedľové Kostoľany - 95196
Jelenec - 95173
Jelka - 92523
Jelšava - 04916
Jelšovce - 95143
Jelšovec - 98532
Jenkovce - 07252
Jesenské - 98002
Jesenské - 93536
Jestice - 98004
Jezersko - 05904
Ješkova Ves - 95845
Jovice - 04945
Jovsa - 07232
Jur nad Hronom - 93557
Jurkova Voľa - 08901
Jurová - 93004
Jurské - 05994
Juskova Voľa - 09412
Jánovce - 05913
Jánovce - 92522
Kajal - 92592
Kalameny - 03482
Kalinkovo - 90043
Kalinov - 06801
Kalinovo - 98501
Kalnište - 08701
Kalná nad Hronom - 93532
Kalná nad Hronom Mochovce - 93539
Kalná Roztoka - 06772
Kalonda - 98531
Kaloša - 98252
Kaluža - 07236
Kalša - 04418
Kamanová - 95612
Kamenec pod Vtáčnikom - 97244
Kamenica - 08271
Kamenica nad Cirochou - 06783
Kamenica nad Hronom - 94365
Kameničany - 01854
Kameničná - 94601
Kamenná Poruba - 09303
Kamenná Poruba - 01314
Kamenné Kosihy - 99127
Kamenný Most - 94358
Kamenín - 94357
Kameňany - 04962
Kamienka - 06783
Kamienka - 06532
Kanianka - 97217
Kapince - 95124
Kapišová - 09001
Kaplna - 90084
Kapušany - 08212
Kapušianske Kľačany - 07901
Karlová - 03815
Karná - 06745
Kazimír - 07613
Kačanov - 07205
Kaľamenová - 03822
Kaľava - 05342
Kašov - 07602
Kecerovce - 04447
Kecerovský Lipovec - 04447
Kechnec - 04458
Kendice - 08201
Kesovce - 98045
Kečkovce - 09011
Kečovo - 04955
Keť - 93564
Kežmarok - 06001
Kiarov - 99106
Kladzany - 09421
Klasov - 95153
Klenov - 08244
Klenovec - 98055
Klenová - 06772
Kleňany - 99110
Klieština - 01802
Klin - 02941
Klin nad Bodrogom - 07631
Klokoč - 96225
Klokočov - 07236
Klokočov - 02322
Klubina - 02304
Kluknava - 05351
Klátova Nová Ves - 95844
Kláštor pod Znievom - 03843
Klížska Nemá - 94619
Klčov - 05302
Kmeťovo - 94162
Kobeliarovo - 04923
Kobylnice - 08701
Kobyly - 08622
Koceľovce - 04935
Kochanovce - 06601
Kochanovce - 08646
Kociha - 98052
Kocurany - 97202
Kojatice - 08232
Kojšov - 05552
Kokava nad Rimavicou - 98505
Kokošovce - 08252
Kokšov - Bakša - 04413
Kolačkov - 06511
Kolačno - 95841
Kolbasov - 06766
Kolbovce - 09031
Kolibabovce - 07261
Kolinovce - 05342
Kolonica - 06761
Kolta - 94133
Koláre - 99109
Kolárovice - 01354
Kolárovo - 94603
Kolíňany - 95178
Komjatice - 94106
Komjatná - 03496
Komoča - 94121
Komárany - 09301
Komárno - 94505
Komárno - 94504
Komárno - 94501
Komárov - 08611
Komárovce - 04455
Koniarovce - 95613
Konrádovce - 98032
Konská - 01313
Konská - 03204
Kopernica - 96701
Koplotovce - 92001
Koprivnica - 08643
Kopčany - 90848
Kordíky - 97634
Korejovce - 09005
Koromľa - 07262
Korunková - 09031
Korytné - 05305
Korytárky - 96204
Korňa - 02321
Kosihovce - 99125
Kosihy nad Ipľom - 99111
Kosorín - 96624
Kostolec - 01705
Kostolište - 90062
Kostolná - Záriečie - 91304
Kostolná pri Dunaji - 90301
Kostolná Ves - 97226
Kostolné - 91613
Kostolné Kračany - 93003
Kostoľany nad Hornádom - 04431
Kostoľany pod Tribečom - 95177
Kotešová - 01361
Kotmanová - 98553
Kotrčiná Lúčka - 01302
Kovarce - 95615
Koválov - 90603
Koválovec - 90863
Kováčovce - 99106
Kováčová - 96237
Kováčová - 04942
Kozelník - 96615
Kozárovce - 93522
Kozí Vrbovok - 96241
Kočovce - 91631
Kočín - Lančár - 92204
Koňuš - 07263
Koš - 97241
Košariská - 90615
Košarovce - 09406
Košeca - 01864
Košecké Podhradie - 01831
Košice
Košice-Barca - 04017
Košice-Dargovských hrdinov - 04001
Košice-Dargovských hrdinov - 04022
Košice-Dargovských hrdinov - 04014
Košice-Džungľa - 04001
Košice-Juh - 04001
Košice-Juh - 04017
Košice-Juh - 04011
Košice-Juh - 04012
Košice-Kavečany - 04001
Košice-Košická Nová Ves - 04014
Košice-Krásna - 04018
Košice-Krásna - 04012
Košice-Lorinčík - 04011
Košice-Luník IX - 04011
Košice-Myslava - 04016
Košice-Nad Jazerom - 04012
Košice-Pereš - 04011
Košice-Poľov - 04015
Košice-Sever - 04001
Košice-Staré Mesto - 04001
Košice-Sídlisko KVP - 04023
Košice-Sídlisko Ťahanovce - 04001
Košice-Sídlisko Ťahanovce - 04013
Košice-Vyšné Opátske - 04001
Košice-Západ - 04011
Košice-Západ - 04023
Košice-Šaca - 04015
Košice-Šaca - Železiarne - 04454
Košice-Šebastovce - 04017
Košice-Ťahanovce - 04013
Košická Belá - 04465
Košická Polianka - 04441
Košické Oľšany - 04442
Košický Klečenov - 04445
Koškovce - 06712
Košolná - 91901
Košúty - 92509
Košťany nad Turcom - 03841
Kožany - 08612
Kožuchov - 07601
Kožuchovce - 09022
Krahule - 96701
Krajná Bystrá - 09005
Krajná Porúbka - 09005
Krajná Poľana - 09005
Krajné - 91616
Krajné Čierno - 09003
Krakovany - 92202
Kraskovo - 98026
Krasňany - 01303
Kravany - 07661
Kravany - 05918
Kravany nad Dunajom - 94636
Kračúnovce - 08701
Kraľovany - 02751
Kremnica - 96701
Kremnické Bane - 96701
Kremná - 06522
Kristy - 07255
Krivany - 08271
Krivoklát - 01852
Krivosúd - Bodovka - 91311
Krivá - 02755
Kriváň - 96204
Krivé - 08604
Krišovská Liesková - 07901
Krišľovce - 09031
Križovany nad Dudváhom - 91924
Krná - 98525
Krnča - 95619
Krokava - 98267
Krompachy - 05342
Krpeľany - 03854
Krtovce - 95603
Krupina - 96301
Kručov - 09032
Krušetnica - 02954
Krušinec - 09101
Krušovce - 95631
Kružlov - 08604
Kružlová - 09002
Kružno - 97901
Kružná - 04951
Králiky - 97634
Krásna Lúka - 08273
Krásna Ves - 95653
Krásno - 95843
Krásno nad Kysucou - 02302
Krásnohorská Dlhá Lúka - 04945
Krásnohorské Podhradie - 04941
Krásnovce - 07201
Krásny Brod - 06801
Kráľ - 98045
Kráľov Brod - 92541
Kráľova Lehota - 03233
Kráľovce - 04444
Kráľovce - Krnišov - 96265
Kráľovičove Kračany - 93003
Kráľovský Chlmec - 07701
Kráľová nad Váhom - 92591
Kráľová pri Senci - 90050
Kríže - 08604
Krížovany - 08233
Krížová Ves - 05901
Krčava - 07251
Krškany - 93401
Kubáňovo - 93575
Kuchyňa - 90052
Kuklov - 90878
Kuková - 08644
Kukučínov - 93701
Kunerad - 01313
Kunešov - 96701
Kunova Teplica - 04932
Kuraľany - 93564
Kurima - 08612
Kurimany - 05401
Kurimka - 09016
Kurov - 08604
Kusín - 07232
Kuzmice - 07612
Kuzmice - 95621
Kučín - 09421
Kučín - 08612
Kvakovce - 09402
Kvačany - 08241
Kvačany - 03223
Kvašov - 02062
Kvetoslavov - 93041
Kyjatice - 98054
Kyjov - 06548
Kynceľová - 97401
Kysak - 04481
Kyselica - 93030
Kysta - 07602
Kysucké Nové Mesto - 02404
Kysucké Nové Mesto - 02401
Kysucký Lieskovec - 02334
Kálnica - 91637
Kátlovce - 91955
Kátov - 90849
Kútniky - 92901
Kúty - 90801
Kľak - 96677
Kľačany - 92064
Kľače - 01319
Kľačno - 97215
Kľušov - 08622
Kľúčovec - 93007
Kšinná - 95641
Lackov - 96244
Lackovce - 06601
Lacková - 06501
Lada - 08212
Ladce - 01863
Ladice - 95177
Ladmovce - 07634
Ladomerská Vieska - 96501
Ladomirov - 06771
Ladomirová - 09003
Ladzany - 96265
Lakšárska Nová Ves - 90876
Lascov - 08645
Laskár - 03843
Lastomír - 07237
Lastovce - 07614
Lazany - 97211
Lazisko - 03211
Lazy pod Makytou - 02055
Laškovce - 07201
Lažany - 08232
Lechnica - 05906
Lednica - 02063
Lednické Rovne - 02061
Legnava - 06546
Lehnice - 93037
Lehota - 95136
Lehota nad Rimavicou - 98053
Lehota pod Vtáčnikom - 97242
Lehôtka - 98511
Lehôtka pod Brehmi - 96601
Lekárovce - 07254
Leles - 07684
Lemešany - 08203
Lenartov - 08606
Lenartovce - 98044
Lendak - 05907
Lenka - 98050
Lentvora - 98513
Leopoldov - 92041
Lesenice - 99108
Lesnica - 06533
Lesné - 07101
Lesíček - 08207
Letanovce - 05313
Letničie - 90844
Levice - 93405
Levice - 93401
Levkuška - 98262
Levoča - 05401
Leváre - 98262
Leľa - 94365
Leštiny - 02601
Ležiachov - 03842
Libichava - 95638
Licince - 04914
Liesek - 02712
Lieskovany - 05321
Lieskovec - 96221
Lieskovec - 06745
Lietava - 01318
Lietavská Lúčka - 01311
Lietavská Svinná - Babkov - 01311
Liešno - 03822
Liešťany - 97227
Likavka - 03495
Limbach - 90091
Lipany - 08271
Lipník - 97232
Lipníky - 08212
Lipovany - 98531
Lipovce - 08236
Lipovec - 98023
Lipovec - 03861
Lipovník - 04942
Lipovník - 95601
Lipová - 94102
Lipová - 08612
Lipové - 94614
Liptovská Anna - 03223
Liptovská Kokava - 03244
Liptovská Lúžna - 03472
Liptovská Osada - 03473
Liptovská Porúbka - 03301
Liptovská Sielnica - 03223
Liptovská Teplička - 05940
Liptovská Teplá - 03483
Liptovská Štiavnica - 03401
Liptovské Beharovce - 03221
Liptovské Kľačany - 03214
Liptovské Matiašovce - 03223
Liptovské Revúce - 03474
Liptovské Sliače - 03484
Liptovský Hrádok - 03301
Liptovský Ján - 03203
Liptovský Michal - 03483
Liptovský Mikuláš - 03105
Liptovský Mikuláš - 03104
Liptovský Mikuláš - 03101
Liptovský Ondrej - 03204
Liptovský Peter - 03301
Liptovský Trnovec - 03101
Lisková - 03481
Litava - 96244
Litmanová - 06531
Livina - 95632
Livinské Opatovce - 95632
Livov - 08605
Livovská Huta - 08605
Ličartovce - 08203
Lišov - 96271
Lodno - 02334
Lok - 93538
Lokca - 02951
Lom nad Rimavicou - 97653
Lomnička - 06503
Lomná - 02954
Lomné - 09033
Lontov - 93575
Lopašov - 90863
Lopušné Pažite - 02336
Lopúchov - 08641
Lovce - 95192
Lovinobaňa - 98554
Lovča - 96621
Lovčica - Trubín - 96623
Lozorno - 90055
Lošonec - 91904
Ložín - 07205
Lubeník - 04918
Lubina - 91612
Ludanice - 95611
Ludrová - 03471
Luhyňa - 07614
Lukavica - 96231
Lukavica - 08621
Lukačovce - 06724
Lukov - 08605
Lukovištia - 98026
Lukáčovce - 95123
Lula - 93535
Lupoč - 98511
Lutila - 96622
Lutiše - 01305
Lučatín - 97661
Lučenec - 98401
Lučenec - 98403
Lučivná - 05931
Lužany - 95607
Lužany pri Topli - 08701
Lužianky - 95141
Lysica - 01305
Lysá pod Makytou - 02054
Láb - 90067
Látky - 98545
Lúka - 91633
Lúky - 02053
Lúč na Ostrove - 93003
Lúčina - 08207
Lúčka - 04942
Lúčka - 08701
Lúčka - 05303
Lúčka - 08271
Lúčky - 96701
Lúčky - 07234
Lúčky - 03482
Lúčnica nad Žitavou - 95188
Machulince - 95193
Macov - 93032
Mad - 93014
Madunice - 92242
Magnezitovce - 04916
Majcichov - 91922
Majere - 06101
Majerovce - 09409
Makov - 02356
Makovce - 09023
Malachov - 97405
Malacky - 90101
Malatiná - 02601
Malatíny - 03215
Malcov - 08606
Malinovo - 90045
Malinová - 97213
Malužiná - 03234
Malá Domaša - 09402
Malá Franková - 05978
Malá Hradná - 95654
Malá Ida - 04420
Malá Lehota - 96642
Malá Lodina - 04432
Malá Mača - 92521
Malá nad Hronom - 94365
Malá Poľana - 09024
Malá Tŕňa - 07682
Malá Čalomija - 99108
Malá Čausa - 97101
Malá Čierna - 01501
Malé Borové - 02732
Malé Chyndice - 95154
Malé Dvorníky - 92901
Malé Hoste - 95637
Malé Kosihy - 94361
Malé Kozmálovce - 93521
Malé Kršteňany - 95803
Malé Lednice - 01816
Malé Leváre - 90874
Malé Ludince - 93701
Malé Ozorovce - 07801
Malé Raškovce - 07217
Malé Ripňany - 95607
Malé Straciny - 99001
Malé Trakany - 07642
Malé Uherce - 95803
Malé Vozokany - 95182
Malé Zlievce - 99122
Malé Zálužie - 95124
Malý Cetín - 95107
Malý Horeš - 07652
Malý Kamenec - 07636
Malý Krtíš - 99001
Malý Lapáš - 95104
Malý Lipník - 06546
Malý Slavkov - 06001
Malý Slivník - 08267
Malý Čepčín - 03845
Malý Šariš - 08001
Malčice - 07206
Malženice - 91929
Mankovce - 95191
Marcelová - 94632
Margecany - 05501
Marhaň - 08645
Marianka - 90033
Markovce - 07206
Markuška - 04934
Markušovce - 05321
Martin - 03861
Martin - 03601
Martin nad Žitavou - 95301
Martinová - 98041
Martinček - 03495
Martovce - 94701
Maršová - Rašov - 01351
Matejovce nad Hornádom - 05321
Matiaška - 09431
Matiašovce - 05904
Matovce - 09042
Matysová - 06546
Matúškovo - 92501
Maňa - 94145
Maškovce - 06732
Mašková - 98511
Maťovské Vojkovce - 07901
Medovarce - 96265
Medvedie - 09005
Medveďov - 93007
Medzany - 08221
Medzev - 04425
Medzianky - 09431
Medzibrod - 97696
Medzibrodie nad Oravou - 02601
Medzilaborce - 06801
Melek - 95201
Meliata - 04912
Melčice - Lieskové - 91305
Mengusovce - 05936
Merašice - 92061
Merník - 09423
Mestečko - 02052
Mestisko - 09041
Michajlov - 06773
Michal na Ostrove - 93035
Michal nad Žitavou - 94162
Michalková - 96261
Michalok - 09423
Michalovce - 07101
Michalová - 97657
Michaľany - 07614
Mierovo - 93041
Miezgovce - 95701
Miklušovce - 08244
Miková - 09024
Mikulášová - 08636
Mikušovce - 98401
Mikušovce - 01857
Milhosť - 04458
Miloslavov - 90042
Milpoš - 08271
Mirkovce - 08206
Miroľa - 09005
Mičakovce - 08701
Miňovce - 09032
Mlynica - 05991
Mlynky - 05376
Mlynárovce - 09016
Mlynčeky - 05976
Mládzovo - 98502
Mníchova Lehota - 91321
Mníšek nad Hnilcom - 05564
Mníšek nad Popradom - 06522
Modra - 90001
Modra nad Cirochou - 06782
Modrany - 94633
Modrovka - 91635
Modrová - 91635
Modrý Kameň - 99201
Mojmírovce - 95115
Mojtín - 02072
Mojzesovo - 94104
Mojš - 01001
Mokrance - 04501
Mokroluh - 08601
Mokrá Lúka - 05001
Mokrý Háj - 90865
Moldava nad Bodvou - 04501
Moravany - 07203
Moravany nad Váhom - 92221
Moravské Lieskové - 91642
Moravský Svätý Ján - 90871
Most pri Bratislave - 90046
Mostová - 92507
Motešice - 91326
Motyčky - 97602
Moča - 94637
Močenok - 95131
Močiar - 96982
Moškovec - 03844
Mošovce - 03821
Moštenica - 97613
Mošurov - 08267
Mrázovce - 09034
Mudrovce - 04447
Mudroňovo - 94632
Muránska Dlhá Lúka - 05001
Muránska Huta - 04901
Muránska Lehota - 04901
Muránska Zdychava - 05001
Muráň - 04901
Mučín - 98531
Muľa - 99122
Mužla - 94352
Myjava - 90701
Myjava - 90703
Myslina - 06601
Málaš - 93567
Málinec - 98526
Môlča - 97401
Mútne - 02963
Mýtna - 98553
Mýtne Ludany - 93556
Mýto pod Ďumbierom - 97644
Nacina Ves - 07221
Nadlice - 95632
Naháč - 91965
Nandraž - 04961
Nechválova Polianka - 06733
Necpaly - 03812
Nedanovce - 95843
Nedašovce - 95635
Neded - 92585
Nededza - 01302
Nedožery - Brezany - 97212
Nemce - 97401
Nemcovce - 08612
Nemcovce - 08212
Nemecká - 97697
Nemečky - 95622
Nemešany - 05302
Nemčice - 95501
Nemčiňany - 95181
Nemšová - 91441
Nenince - 99126
Neporadza - 98045
Neporadza - 91326
Nesluša - 02341
Nesvady - 94651
Neverice - 95172
Nevidzany - 95162
Nevidzany - 97227
Nevoľné - 96701
Nezbudská Lúčka - 01324
Nimnica - 02071
Nitra - 94911
Nitra - 94907
Nitra - 94905
Nitra - 94901
Nitra nad Ipľom - 98557
Nitrianska Blatnica - 95605
Nitrianska Streda - 95616
Nitrianske Hrnčiarovce - 95101
Nitrianske Pravno - 97213
Nitrianske Rudno - 97226
Nitrianske Sučany - 97221
Nitrica - 97222
Nižná - 92206
Nižná - 02743
Nižná Boca - 03234
Nižná Hutka - 04018
Nižná Jablonka - 06734
Nižná Jedľová - 08901
Nižná Kamenica - 04445
Nižná Myšľa - 04415
Nižná Olšava - 09032
Nižná Pisaná - 09001
Nižná Polianka - 08636
Nižná Rybnica - 07301
Nižná Sitnica - 09407
Nižná Slaná - 04923
Nižná Voľa - 08621
Nižné Ladičkovce - 06711
Nižné Nemecké - 07252
Nižné Repaše - 05371
Nižné Ružbachy - 06502
Nižný Hrabovec - 09421
Nižný Hrušov - 09422
Nižný Klátov - 04412
Nižný Komárnik - 09005
Nižný Kručov - 09301
Nižný Lánec - 04473
Nižný Mirošov - 09011
Nižný Orlík - 09011
Nižný Skálnik - 98052
Nižný Slavkov - 08275
Nižný Tvarožec - 08602
Nižný Čaj - 04416
Nižný Žipov - 07617
Nolčovo - 03854
Norovce - 95638
Novosad - 07602
Novoť - 02955
Nová Baňa - 96801
Nová Bašta - 98034
Nová Bošáca - 91308
Nová Bystrica - 02305
Nová Dedina - 93525
Nová Dedinka - 90029
Nová Dubnica - 01851
Nová Kelča - 09404
Nová Lehota - 91635
Nová Lesná - 05986
Nová Polhora - 04444
Nová Polianka - 08901
Nová Sedlica - 06768
Nová Ves - 99105
Nová Ves nad Váhom - 91631
Nová Ves nad Žitavou - 95151
Nová Vieska - 94342
Nová Ľubovňa - 06511
Nováky - 97271
Nováčany - 04421
Nové Hony - 98542
Nové Mesto nad Váhom - 91501
Nové Sady - 95124
Nové Zámky - 94002
Nový Ruskov - 07501
Nový Salaš - 04417
Nový Svet - 90301
Nový Tekov - 93533
Nový Život - 93038
Nálepkovo - 05333
Námestovo - 02901
Nána - 94360
Nýrovce - 93567
Obeckov - 99105
Obid - 94304
Obišovce - 04481
Oborín - 07675
Obručné - 06542
Obyce - 95195
Ochodnica - 02335
Ochtiná - 04935
Odorín - 05322
Ohrady - 93012
Ohradzany - 06722
Okoličná na Ostrove - 94613
Okoč - 93028
Okružná - 08212
Okrúhle - 09042
Olcnava - 05361
Olejníkov - 08257
Olešná - 02352
Olováry - 99122
Olšovany - 04419
Omastiná - 95641
Omšenie - 91443
Ondavka - 08636
Ondavské Matiašovce - 09401
Ondrašovce - 08233
Ondrašová - 03822
Ondrejovce - 93551
Opatovce - 91311
Opatovce nad Nitrou - 97202
Opatovská Nová Ves - 99107
Opava - 99125
Opiná - 04447
Opoj - 91932
Oponice - 95614
Opátka - 04465
Oravce - 97633
Oravská Jasenica - 02964
Oravská Lesná - 02957
Oravská Polhora - 02947
Oravská Poruba - 02754
Oravské Veselé - 02962
Oravský Biely Potok - 02742
Oravský Podzámok - 02741
Ordzovany - 05306
Orechová - 07251
Orechová Potôň - 93002
Oreské - 07223
Oreské - 90863
Orešany - 95606
Orlov - 06543
Orovnica - 96652
Ortuťová - 08612
Orávka - 98042
Osadné - 06734
Osikov - 08642
Oslany - 97247
Osrblie - 97645
Ostratice - 95634
Ostrov - 07255
Ostrov - 92201
Ostrovany - 08222
Ostrá Lúka - 96261
Ostrý Grúň - 96677
Osturňa - 05979
Osuské - 90612
Osádka - 02601
Otrhánky - 95655
Otročok - 98262
Ovčiarsko - 01004
Ovčie - 08238
Ozdín - 98524
Očkov - 91622
Očová - 96223
Oľdza - 93039
Oľka - 06704
Oľšavce - 08646
Oľšavica - 05373
Oľšavka - 05361
Oľšavka - 09022
Oľšinkov - 06716
Oľšov - 08276
Oščadnica - 02301
Ožďany - 98011
Padarovce - 98023
Padáň - 92901
Pakostov - 09407
Palota - 06801
Palárikovo - 94111
Palín - 07213
Panické Dravce - 98532
Papradno - 01813
Papín - 06733
Parchovany - 07662
Parihuzovce - 06735
Partizánska Ľupča - 03215
Partizánske - 95801
Partizánske - 95803
Partizánske - 95804
Partizánske - 95806
Pastovce - 93574
Pastuchov - 92063
Pata - 92553
Pataš - 92901
Patince - 94639
Pavlice - 91942
Pavlova Ves - 03221
Pavlovce - 98001
Pavlovce - 09431
Pavlovce nad Uhom - 07214
Pavlová - 94359
Pavčina Lehota - 03101
Pavľany - 05371
Pača - 04941
Paňa - 95105
Paňovce - 04471
Pašková - 04932
Paština Závada - 01341
Pažiť - 95803
Peder - 04405
Pernek - 90053
Perín - Chym - 04474
Petkovce - 09433
Petrikovce - 07206
Petrova Lehota - 91326
Petrova Ves - 90844
Petrovany - 08253
Petrovce - 98035
Petrovce - 07262
Petrovce - 09431
Petrovce nad Laborcom - 07101
Petrovice - 01353
Petrovo - 04935
Petrová - 08602
Pezinok - 90203
Pezinok - 90201
Pečenice - 93503
Pečeňady - 92207
Pečeňany - 95636
Pečovská Nová Ves - 08256
Pichne - 06901
Piešťany - 92101
Pinciná - 98401
Pinkovce - 07254
Piskorovce - 09405
Pitelová - 96611
Plavecké Podhradie - 90636
Plavecký Mikuláš - 90635
Plavecký Peter - 90635
Plavecký Štvrtok - 90068
Plaveč - 06544
Plavnica - 06545
Plavé Vozokany - 93569
Plechotice - 07501
Plevník - Drienové - 01826
Pleš - 98531
Plešivec - 04911
Pliešovce - 96263
Ploské - 98265
Ploské - 04444
Plášťovce - 93582
Pobedim - 91623
Pochabany - 95638
Podbiel - 02742
Podbranč - 90605
Podbrezová - 97681
Podhorany - 95146
Podhorany - 05993
Podhorany - 08212
Podhorie - 96982
Podhorie - 01318
Podhoroď - 07264
Podhradie - 95501
Podhradie - 97242
Podhradie - 03852
Podhradík - 08006
Podhájska - 94148
Podkonice - 97613
Podkriváň - 98551
Podkylava - 91616
Podlužany - 93527
Podlužany - 95652
Podolie - 91622
Podolínec - 06503
Podrečany - 98554
Podskalie - 01822
Podtureň - 03301
Podvysoká - 02357
Podzámčok - 96261
Pohorelá - 97669
Pohranice - 95102
Pohronská Polhora - 97656
Pohronský Bukovec - 97662
Pohronský Ruskov - 93562
Pokryváč - 02601
Poliakovce - 08611
Polianka - 90701
Polichno - 98513
Polina - 98262
Poloma - 08273
Polomka - 97666
Poltár - 98701
Poluvsie - 97216
Pongrácovce - 05305
Poniky - 97633
Poprad - 05801
Poprad Matejovce - 05951
Poproč - 98267
Poproč - 04424
Popudinské Močidľany - 90861
Poriadie - 90622
Porostov - 07255
Poruba - 97211
Poruba pod Vihorlatom - 07232
Poráč - 05323
Porúbka - 07261
Porúbka - 06741
Porúbka - 08612
Porúbka - 01311
Potok - 98267
Potok - 03483
Potoky - 09101
Potvorice - 91625
Potônske Lúky - 93052
Potôčky - 09101
Považany - 91626
Považská Bystrica - 01705
Považská Bystrica - 01701
Považská Bystrica - 01704
Považská Bystrica - 01707
Považská Bystrica - 01706
Povina - 02333
Povoda - 92901
Povrazník - 97655
Pozba - 94151
Pozdišovce - 07201
Počarová - 01815
Počúvadlo - 96901
Poľanovce - 05305
Poľany - 07684
Poľný Kesov - 95115
Poša - 09421
Praha - 98511
Prakovce - 05562
Pravenec - 97216
Pravica - 99121
Pravotice - 95635
Prašice - 95622
Prašník - 92211
Predajná - 97663
Predmier - 01351
Prenčov - 96973
Preseľany - 95612
Prestavlky - 96601
Prečín - 01815
Prešov - 08001
Prešov - 08005
Prešov - 08006
Pribeník - 07651
Pribeta - 94655
Pribiš - 02741
Pribylina - 03242
Priechod - 97611
Priekopa - 07261
Priepasné - 90615
Prietrž - 90611
Prietržka - 90849
Prievaly - 90634
Prievidza - 97101
Prihradzany - 04914
Prituľany - 09408
Prochot - 96604
Prosačov - 09431
Prosiek - 03223
Proč - 08214
Pruské - 01852
Prusy - 95703
Pružina - 01822
Práznovce - 95501
Príbelce - 99125
Príbovce - 03842
Príkra - 09005
Príslop - 06766
Prša - 98541
Pstriná - 09005
Ptičie - 06741
Ptrukša - 07677
Pucov - 02601
Pukanec - 93505
Pusté Pole - 06541
Pusté Sady - 92554
Pusté Úľany - 92528
Pusté Čemerné - 07222
Pušovce - 08214
Párnica - 02601
Píla - 96681
Píla - 98553
Píla - 90089
Pôtor - 99103
Púchov - 02001
Pčoliné - 06735
Rabča - 02944
Rabčice - 02945
Rad - 07637
Radatice - 08242
Radava - 94147
Radimov - 90847
Radnovce - 98042
Radobica - 97248
Radoma - 09042
Radoľa - 02336
Radošina - 95605
Radošovce - 91930
Radošovce - 90863
Radvanovce - 09431
Radvaň nad Dunajom - 94638
Radvaň nad Laborcom - 06701
Radzovce - 98558
Radôstka - 02304
Rafajovce - 09405
Rajec - 01501
Rajecká Lesná - 01315
Rajecké Teplice - 01313
Rajčany - 95632
Rakovec nad Ondavou - 07203
Rakovice - 92208
Rakovnica - 04931
Rakovo - 03842
Raková - 02351
Rakovčík - 08901
Rakytník - 98021
Rakúsy - 05976
Rakša - 03901
Rankovce - 04445
Rapovce - 98531
Raslavice - 08641
Rastislavice - 94110
Ratka - 98601
Ratkovce - 92042
Ratkovo - 03854
Ratkovská Lehota - 98265
Ratkovská Suchá - 98267
Ratkovské Bystré - 98266
Ratková - 98265
Ratnovce - 92231
Ratvaj - 08266
Rašice - 98262
Ražňany - 08261
Reca - 90301
Reca - 92526
Regetovka - 08633
Rejdová - 04926
Remeniny - 09431
Remetské Hámre - 07241
Renčišov - 08263
Repejov - 06704
Repište - 96603
Revúca - 05001
Revúcka Lehota - 04918
Reľov - 05904
Rešica - 04473
Rešov - 08621
Richnava - 05351
Richvald - 08501
Riečka - 98045
Riečka - 97401
Rimavská Baňa - 98053
Rimavská Seč - 98042
Rimavská Sobota - 97901
Rimavské Brezovo - 98054
Rimavské Janovce - 98001
Rimavské Zalužany - 98053
Rišňovce - 95121
Rochovce - 04936
Rohov - 90604
Rohovce - 93030
Rohožník - 90638
Rohožník - 09407
Rokycany - 08241
Rokytov - 08601
Rokytov pri Humennom - 06713
Rokytovce - 06801
Rosina - 01322
Rovensko - 90501
Rovinka - 90041
Rovné - 98267
Rovné - 06732
Rovné - 09016
Rovňany - 98524
Rozhanovce - 04442
Rozložná - 04932
Roztoky - 09011
Roškovce - 06702
Roštár - 04935
Rožkovany - 08271
Rožňava - 04801
Rožňavské Bystré - 04931
Rudina - 02331
Rudinka - 02331
Rudinská - 02331
Rudlov - 09435
Rudnianska Lehota - 97226
Rudno - 03822
Rudno nad Hronom - 96651
Rudná - 04801
Rudník - 04423
Rudník - 90623
Rudňany - 05323
Rumanová - 95137
Rumince - 98050
Runina - 06765
Ruskov - 04419
Ruskovce - 07242
Ruskovce - 95654
Ruská - 07677
Ruská Bystrá - 07264
Ruská Kajňa - 09407
Ruská Nová Ves - 08005
Ruská Poruba - 09408
Ruská Volová - 06772
Ruská Voľa - 09431
Ruská Voľa nad Popradom - 06542
Ruský Hrabovec - 07264
Ruský Potok - 06766
Ružindol - 91961
Ružiná - 98552
Ružomberok - 03401
Ružomberok - 03403
Ružomberok - 03406
Rybany - 95636
Rybky - 90604
Rybník - 98265
Rybník - 93523
Rykynčice - 96255
Rákoš - 04961
Rákoš - 04416
Ráztoka - 97697
Ráztočno - 97231
Rúbaň - 94136
Sabinov - 08301
Sady nad Torysou - 04441
Salka - 94361
Santovka - 93587
Sap - 93006
Sasinkovo - 92065
Sazdice - 93585
Sačurov - 09413
Sebechleby - 96266
Sebedražie - 97205
Sebedín - Bečov - 97401
Sedliacka Dubová - 02755
Sedlice - 08243
Sedliská - 09409
Sedmerovec - 01854
Sejkov - 07251
Sekule - 90880
Selce - 97611
Selce - 96251
Selce - 98013
Selec - 91336
Selice - 92572
Semerovo - 94132
Senec - 90301
Seniakovce - 08203
Senica - 90501
Senné - 99101
Senné - 07213
Senohrad - 96243
Sereď - 92601
Seč - 97226
Sečianky - 99110
Sečovce - 07801
Sečovská Polianka - 09414
Seľany - 99127
Seňa - 04458
Sielnica - 96231
Sihelné - 02946
Sihla - 97653
Sikenica - 93701
Sikenička - 94359
Siladice - 92052
Silica - 04952
Silická Brezová - 04911
Silická Jablonica - 04943
Sirk - 04964
Sirník - 07603
Skalica - 90901
Skalité - 02314
Skalka nad Váhom - 91331
Skačany - 95853
Skerešovo - 98262
Sklabinský Podzámok - 03803
Sklabiná - 99105
Sklabiňa - 03803
Sklené - 03847
Sklené Teplice - 96603
Skrabské - 09433
Skároš - 04411
Skýcov - 95185
Slanec - 04417
Slanská Huta - 04417
Slanské Nové Mesto - 04418
Slančík - 04417
Slaská - 96622
Slatina - 93584
Slatina nad Bebravou - 95653
Slatinka nad Bebravou - 95653
Slatinské Lazy - 96225
Slatvina - 05361
Slavec - 04911
Slavkovce - 07217
Slavnica - 01854
Slavoška - 04934
Slavošovce - 04936
Slepčany - 95152
Sliač - 96231
Sliepkovce - 07237
Slivník - 07612
Slizké - 98023
Slopná - 01821
Slovany - 03843
Slovenská Kajňa - 09402
Slovenská Nová Ves - 91942
Slovenská Ves - 05902
Slovenská Volová - 06722
Slovenská Ľupča - 97613
Slovenské Krivé - 06713
Slovenské Kľačany - 99102
Slovenské Nové Mesto - 07633
Slovenské Pravno - 03822
Slovenské Ďarmoty - 99107
Slovenský Grob - 90026
Slovinky - 05340
Sládkovičovo - 92521
Smilno - 08633
Smižany - 05311
Smolenice - 91904
Smolinské - 90842
Smolnícka Huta - 05565
Smolník - 05566
Smrdáky - 90603
Smrečany - 03205
Snakov - 08606
Snežnica - 02332
Snina - 06901
Soblahov - 91338
Sobotište - 90605
Soboš - 09042
Sobrance - 07301
Socovce - 03843
Sokolce - 94617
Sokolovce - 92231
Sokoľ - 04431
Sokoľany - 04457
Sološnica - 90637
Solčany - 95617
Solčianky - 95638
Somotor - 07635
Sopkovce - 06722
Soľ - 09435
Soľnička - 07653
Soľník - 09031
Spišská Belá - 05901
Spišská Nová Ves - 05201
Spišská Nová Ves - 05205
Spišská Nová Ves Novoveská Huta - 05331
Spišská Stará Ves - 06101
Spišská Teplica - 05934
Spišské Bystré - 05918
Spišské Hanušovce - 05904
Spišské Podhradie - 05304
Spišské Tomášovce - 05201
Spišské Vlachy - 05361
Spišský Hrhov - 05302
Spišský Hrušov - 05363
Spišský Štiavnik - 05914
Spišský Štvrtok - 05314
Stakčín - 06761
Stakčínska Roztoka - 06761
Stankovany - 03492
Stankovce - 07661
Stanča - 07616
Starina - 06546
Stará Bašta - 98034
Stará Bystrica - 02304
Stará Halič - 98511
Stará Huta - 96225
Stará Kremnička - 96501
Stará Lehota - 91635
Stará Lesná - 05952
Stará Myjava - 90701
Stará Turá - 91601
Stará Voda - 05334
Stará Ľubovňa - 06401
Staré - 07223
Staré Hory - 97602
Starý Hrádok - 93556
Starý Tekov - 93526
Staškov - 02353
Staškovce - 09023
Stebnícka Huta - 08633
Stebník - 08633
Stožok - 96212
Stratená - 04971
Streda nad Bodrogom - 07631
Stredné Plachtince - 99124
Strekov - 94137
Strelníky - 97655
Stretava - 07213
Stretavka - 07213
Strečno - 01324
Streženice - 02001
Strihovce - 06773
Stropkov - 09101
Stročín - 08901
Stráne pod Tatrami - 05976
Stránska - 98251
Stránske - 01313
Stráňany - 06533
Stráňavy - 01325
Stráža - 01304
Strážne - 07652
Strážske - 07222
Studenec - 05304
Studená - 98034
Studienka - 90875
Stupava - 90031
Stupné - 01812
Stuľany - 08643
Suchohrad - 90064
Suchá Dolina - 08243
Suchá Hora - 02713
Suchá nad Parnou - 91901
Sucháň - 99135
Suché - 07101
Suché Brezovo - 99103
Sudince - 96271
Sukov - 06702
Sulín - 06546
Sučany - 03852
Sušany - 98012
Svederník - 01332
Sverepec - 01701
Sveržov - 08602
Svetlice - 06716
Svidnička - 09002
Svidník - 08901
Svinia - 08232
Svinica - 04445
Svinice - 07637
Svinná - 91324
Svit - 05921
Svodín - 94354
Svrbice - 95606
Svrčinovec - 02312
Svätoplukovo - 95116
Svätuš - 07255
Svätuše - 07683
Svätá Mária - 07635
Svätý Anton - 96972
Svätý Jur - 90021
Svätý Kríž - 03211
Svätý Peter - 94657
Sádočné - 01816
Sása - 96262
Sása - 98265
Súdovce - 96271
Súlovce - 95614
Sútor - 98001
Súľov - Hradná - 01352
Sľažany - 95171
Tachty - 98034
Tajná - 95201
Tajov - 97634
Tarnov - 08601
Tatranská Javorina - 05956
Tašuľa - 07252
Tehla - 93535
Tekolďany - 92062
Tekovská Breznica - 96652
Tekovské Lužany - 93541
Tekovské Nemce - 96654
Tekovský Hrádok - 93551
Telgárt - 97673
Telince - 95161
Temeš - 97229
Teplička - 05201
Teplička nad Váhom - 01301
Tepličky - 92066
Teplý Vrch - 98023
Terany - 96268
Terchová - 01306
Teriakovce - 08005
Terňa - 08267
Tesáre - 95621
Tesárske Mlyňany - 95176
Tešedíkovo - 92582
Tibava - 07301
Tichý Potok - 08274
Timoradza - 95652
Tisinec - 09101
Tisovec - 98061
Tlmače - 93521
Tokajík - 09034
Tomášikovo - 92504
Tomášov - 90044
Tomášovce - 98021
Tomášovce - 98556
Toporec - 05995
Topoľa - 06765
Topoľnica - 92592
Topoľníky - 93011
Topoľovka - 06745
Topoľčany - 95501
Topoľčany - 95503
Topoľčianky - 95193
Tornaľa - 98201
Torysa - 08276
Torysky - 05371
Tovarnianska Polianka - 09401
Tovarné - 09401
Tovarníky - 95501
Točnica - 98522
Trakovice - 91933
Trebatice - 92210
Trebejov - 04481
Trebeľovce - 98531
Trebichava - 95653
Trebišov - 07501
Trebostovo - 03841
Trebušovce - 99127
Trenč - 98532
Trenčianska Teplá - 91401
Trenčianska Turná - 91321
Trenčianske Bohuslavice - 91307
Trenčianske Jastrabie - 91322
Trenčianske Mitice - 91322
Trenčianske Stankovce - 91311
Trenčianske Teplice - 91451
Trenčín - 91106
Trenčín - 91101
Trenčín - 91105
Trenčín - 91108
Trhovište - 07204
Trhová Hradská - 93013
Trnava - 91934
Trnava - 91701
Trnava - 91702
Trnava - 91705
Trnava - 91708
Trnava pri Laborci - 07231
Trnavá Hora - 96611
Trnkov - 08212
Trnovec - 90851
Trnovec nad Váhom - 92571
Trnovo - 03841
Trnávka - 07801
Trnávka - 93032
Tročany - 08641
Trpín - 96244
Trstená - 02801
Trstená na Ostrove - 93004
Trstené - 03221
Trstené pri Hornáde - 04411
Trstice - 92542
Trstín - 91905
Trsťany - 04445
Trávnica - 94146
Trávnik - 94619
Tuchyňa - 01855
Tuhrina - 08207
Tuhár - 98512
Tulčík - 08213
Tupá - 93584
Turany - 03853
Turany nad Ondavou - 09033
Turcovce - 06723
Turecká - 97602
Tureň - 90301
Turie - 01312
Turnianska Nová Ves - 04402
Turová - 96234
Turzovka - 02354
Turá - 93551
Turík - 03483
Turček - 03848
Turčianky - 95844
Turčianska Štiavnička - 03851
Turčianske Jaseno - 03802
Turčianske Kľačany - 03861
Turčianske Teplice - 03901
Turčiansky Peter - 03841
Turčiansky Ďur - 03843
Turčok - 04918
Turňa nad Bodvou - 04402
Tušice - 07202
Tušická Nová Ves - 07202
Tužina - 97214
Tvarožná - 05971
Tvrdomestice - 95622
Tvrdošovce - 94110
Tvrdošín - 02744
Tôň - 94615
Tŕnie - 96234
Ubľa - 06773
Udavské - 06731
Udiča - 01801
Uhliská - 93505
Uhorská Ves - 03203
Uhorské - 98525
Uhrovec - 95641
Uhrovské Podhradie - 95641
Ulič - 06767
Uličské Krivé - 06767
Uloža - 05371
Unín - 90846
Urmince - 95602
Utekáč - 98506
Uzovce - 08266
Uzovská Panica - 98022
Uzovské Pekľany - 08263
Uzovský Šalgov - 08261
Uňatín - 96241
Vagrinec - 09003
Vajkovce - 04443
Valaliky - 04413
Valaská - 97646
Valaská Belá - 97228
Valaská Dubová - 03496
Valentovce - 06701
Valice - 98252
Valkovce - 09042
Valča - 03835
Vaniškovce - 08641
Varadka - 08636
Varechovce - 09023
Varhaňovce - 08205
Varín - 01303
Vasiľov - 02951
Vavrečka - 02901
Vavrinec - 09431
Vavrišovo - 03242
Vaďovce - 91613
Vaľkovňa - 97669
Važec - 03261
Vechec - 09412
Veličná - 02754
Velušovce - 95501
Velčice - 95171
Vernár - 05917
Veselé - 92208
Veterná Poruba - 03104
Večelkov - 98034
Veľaty - 07615
Veľkrop - 09101
Veľká Dolina - 95115
Veľká Franková - 05978
Veľká Hradná - 91324
Veľká Ida - 04455
Veľká Lehota - 96641
Veľká Lesná - 06534
Veľká Lodina - 04481
Veľká Lomnica - 05952
Veľká Lúka - 96231
Veľká Mača - 92532
Veľká nad Ipľom - 98532
Veľká Paka - 93051
Veľká Tŕňa - 07682
Veľká Ves - 98501
Veľká Ves nad Ipľom - 99110
Veľká Čalomija - 99109
Veľká Čausa - 97101
Veľká Čierna - 01501
Veľké Bierovce - 91311
Veľké Blahovo - 93001
Veľké Borové - 02732
Veľké Chlievany - 95655
Veľké Chyndice - 95154
Veľké Dravce - 98542
Veľké Držkovce - 95654
Veľké Dvorany - 95601
Veľké Dvorníky - 92901
Veľké Hoste - 95638
Veľké Kapušany - 07901
Veľké Kosihy - 94621
Veľké Kostoľany - 92207
Veľké Kozmálovce - 93521
Veľké Kršteňany - 95803
Veľké Leváre - 90873
Veľké Lovce - 94142
Veľké Ludince - 93565
Veľké Orvište - 92201
Veľké Ozorovce - 07801
Veľké Pole - 96674
Veľké Raškovce - 07675
Veľké Revištia - 07243
Veľké Ripňany - 95607
Veľké Rovné - 01362
Veľké Slemence - 07677
Veľké Straciny - 99001
Veľké Teriakovce - 98051
Veľké Trakany - 07642
Veľké Turovce - 93581
Veľké Uherce - 95841
Veľké Vozokany - 95182
Veľké Zlievce - 99123
Veľké Zálužie - 95135
Veľké Úľany - 92522
Veľký Biel - 90024
Veľký Blh - 98022
Veľký Cetín - 95105
Veľký Folkmar - 05551
Veľký Grob - 92527
Veľký Horeš - 07652
Veľký Kamenec - 07636
Veľký Klíž - 95845
Veľký Krtíš - 99001
Veľký Kýr - 94107
Veľký Lapáš - 95104
Veľký Lipník - 06533
Veľký Lom - 99103
Veľký Meder - 93201
Veľký Slavkov - 05991
Veľký Slivník - 08267
Veľký Čepčín - 03845
Veľký Ďur - 93534
Veľký Šariš - 08221
Veľopolie - 06731
Vidiná - 98559
Vieska - 99102
Vieska - 93002
Vieska nad Blhom - 98021
Vieska nad Žitavou - 95152
Vikartovce - 05919
Vinica - 99128
Viničky - 07631
Viničné - 90023
Vinné - 07231
Vinodol - 95106
Vinohrady nad Váhom - 92555
Vinosady - 90201
Virt - 94638
Vislanka - 06541
Vislava - 09021
Visolaje - 01861
Vitanová - 02712
Vištuk - 90085
Višňov - 07661
Višňové - 98262
Višňové - 91616
Višňové - 01323
Vlachovo - 04924
Vlachy - 03213
Vladiča - 09023
Vlača - 09431
Vlkanová - 97631
Vlkas - 94144
Vlkovce - 05971
Vlková - 05972
Vlky - 90044
Vlkyňa - 98044
Vlčany - 92584
Vlčkovce - 91923
Voderady - 91942
Vojany - 07672
Vojka - 07683
Vojka nad Dunajom - 93031
Vojkovce - 05361
Vojnatina - 07261
Vojtovce - 09101
Vojčice - 07622
Vojňany - 05902
Volica - 06701
Volkovce - 95187
Voznica - 96681
Vozokany - 95605
Vozokany - 92505
Voľa - 07221
Vrakúň - 93025
Vranov nad Topľou - 09302
Vranov nad Topľou - 09301
Vranov nad Topľou - 09303
Vrbnica - 07216
Vrbov - 05972
Vrbovce - 90606
Vrbovka - 99106
Vrbová nad Váhom - 94501
Vrbové - 92203
Vrchteplá - 01705
Vráble - 95201
Vrádište - 90849
Vrícko - 03831
Vrútky - 03861
Vršatské Podhradie - 01852
Vtáčkovce - 04447
Vydrany - 93016
Vydrná - 02053
Vydrník - 05914
Vyhne - 96602
Vysoká - 96901
Vysoká - 08274
Vysoká nad Kysucou - 02355
Vysoká nad Uhom - 07214
Vysoká pri Morave - 90066
Vysoké Tatry - 06201
Vysoké Tatry Dolný Smokovec - 05981
Vysoké Tatry Kežmarské Žľaby - 05960
Vysoké Tatry Nová Polianka - 05983
Vysoké Tatry Tatranská Kotlina - 05954
Vysoké Tatry Tatranská Lesná - 05960
Vysoké Tatry Tatranská Lomnica - 05960
Vysoké Tatry Tatranské Matliare - 05960
Vysoké Tatry Vyšné Hágy - 05984
Vysoké Tatry Štrbské Pleso - 05985
Vysočany - 95635
Vyškovce - 09021
Vyškovce nad Ipľom - 93577
Vyšná Boca - 03234
Vyšná Hutka - 04018
Vyšná Jablonka - 06734
Vyšná Jedľová - 08901
Vyšná Kamenica - 04445
Vyšná Myšľa - 04415
Vyšná Olšava - 09032
Vyšná Pisaná - 09001
Vyšná Polianka - 08636
Vyšná Rybnica - 07241
Vyšná Sitnica - 09407
Vyšná Slaná - 04926
Vyšná Voľa - 08621
Vyšná Šebastová - 08006
Vyšné Ladičkovce - 06711
Vyšné nad Hronom - 93531
Vyšné Nemecké - 07251
Vyšné Remety - 07241
Vyšné Repaše - 05371
Vyšné Ružbachy - 06502
Vyšné Valice - 98252
Vyšný Hrabovec - 09034
Vyšný Hrušov - 06732
Vyšný Kazimír - 09409
Vyšný Klátov - 04412
Vyšný Komárnik - 09005
Vyšný Kručov - 08645
Vyšný Kubín - 02601
Vyšný Medzev - 04425
Vyšný Mirošov - 09011
Vyšný Orlík - 09011
Vyšný Skálnik - 98052
Vyšný Slavkov - 05373
Vyšný Tvarožec - 08602
Vyšný Čaj - 04416
Vyšný Žipov - 09433
Váhovce - 92562
Vápeník - 09002
Vígľaš - 96202
Vígľašská Huta - Kalinka - 96225
Vítkovce - 05363
Víťaz - 08238
Víťazovce - 06724
Výborná - 05902
Východná - 03232
Výrava - 06716
Výčapy - Opatovce - 95144
Včelince - 98050
Zacharovce - 97901
Zalaba - 93701
Zalužice - 07234
Zamarovce - 91105
Zatín - 07653
Zavar - 91926
Zbehy - 95142
Zbehňov - 07801
Zboj - 06768
Zbojné - 06713
Zborov - 08633
Zborov nad Bystricou - 02303
Zbrojníky - 93555
Zbudská Belá - 06701
Zbudské Dlhé - 06712
Zbudza - 07223
Zbyňov - 01319
Zeleneč - 91921
Zemianska Olča - 94614
Zemianske Kostoľany - 97243
Zemianske Podhradie - 91307
Zemianske Sady - 92554
Zemiansky Vrbovok - 96241
Zemné - 94122
Zemplín - 07634
Zemplínska Nová Ves - 07616
Zemplínska Teplica - 07664
Zemplínska Široká - 07213
Zemplínske Hradište - 07601
Zemplínske Hámre - 06777
Zemplínske Jastrabie - 07605
Zemplínske Kopčany - 07217
Zemplínsky Branč - 07602
Zlatno - 98503
Zlatno - 95191
Zlatná na Ostrove - 94612
Zlatník - 09433
Zlatníky - 95637
Zlatá Baňa - 08252
Zlatá Idka - 04461
Zlaté - 08601
Zlaté Klasy - 93039
Zlaté Moravce - 95305
Zlaté Moravce - 95301
Zliechov - 01832
Zohor - 90051
Zombor - 99122
Zuberec - 02732
Zubné - 06733
Zubrohlava - 02943
Zubák - 02064
Zvolen - 96001
Zvolenská Slatina - 96201
Zvončín - 91901
Zábiedovo - 02801
Záborie - 03803
Záborské - 08253
Zádiel - 04402
Zádor - 98042
Záhor - 07253
Záhorce - 99106
Záhorská Ves - 90065
Záhradné - 08216
Zákamenné - 02956
Zákopčie - 02311
Zálesie - 90028
Zálesie - 05904
Zámutov - 09415
Záriečie - 02052
Záskalie - 01705
Závada - 99121
Závada - 95501
Závada - 09408
Závadka - 07233
Závadka - 05333
Závadka - 06601
Závadka nad Hronom - 97667
Závažná Poruba - 03202
Závod - 90872
Zázrivá - 02705
Ábelová - 98513
Úbrež - 07242
Údol - 06545
Úhorná - 05566
Úľany nad Žitavou - 94103
Čab - 95124
Čabalovce - 06716
Čabiny - 06702
Čabradský Vrbovok - 96251
Čachtice - 91621
Čadca - 02201
Čadca - 02204
Čajkov - 93524
Čaka - 93568
Čakajovce - 95143
Čakanovce - 98558
Čakanovce - 04445
Čakany - 93040
Čaklov - 09435
Čalovec - 94602
Čamovce - 98601
Čaradice - 95301
Častkov - 90604
Častkovce - 91627
Častá - 90089
Čata - 93563
Čataj - 90083
Čavoj - 97229
Čaňa - 04414
Čebovce - 99125
Čechy - 94132
Čechynce - 95107
Čekovce - 96241
Čelkova Lehota - 01816
Čelovce - 99141
Čelovce - 08214
Čeláre - 99122
Čenkovce - 93039
Čerenčany - 97901
Čereňany - 97246
Čerhov - 07681
Čermany - 95608
Černina - 06723
Černochov - 07632
Černík - 94105
Čertižné - 06752
Červenica - 08207
Červenica pri Sabinove - 08256
Červená Voda - 08301
Červeník - 92042
Červený Hrádok - 95182
Červený Kameň - 01856
Červený Kláštor - 05906
Červeňany - 99101
Čerín - 97401
České Brezovo - 98503
Čečehov - 07211
Čečejovce - 04471
Čeľadice - 95103
Čeľadince - 95616
Čeľovce - 07617
Čierna - 07643
Čierna Lehota - 04936
Čierna Lehota - 95653
Čierna nad Tisou - 07643
Čierna Voda - 92506
Čierne - 02313
Čierne - 02356
Čierne Kľačany - 95305
Čierne nad Topľou - 09434
Čierne Pole - 07901
Čierny Balog - 97652
Čierny Brod - 92508
Čierny Potok - 98031
Čifáre - 95161
Čiližská Radvaň - 93008
Čimhová - 02712
Čirč - 06542
Čičarovce - 07671
Čičava - 09301
Čičmany - 01315
Čižatice - 04447
Čoltovo - 04912
Čremošné - 03901
Čukalovce - 06735
Čučma - 04801
Čáry - 90843
Číčov - 94619
Číž - 98043
Ďanová - 03842
Ďapalovce - 09405
Ďačov - 08271
Ďubákovo - 98507
Ďurkov - 04419
Ďurkovce - 99127
Ďurková - 06541
Ďurčiná - 01501
Ďurďové - 01822
Ďurďoš - 09431
Ďurďošík - 04445
Ľubeľa - 03214
Ľubica - 05971
Ľubietová - 97655
Ľubiša - 06711
Ľubochňa - 03491
Ľuboreč - 98511
Ľuboriečka - 99102
Ľubotice - 08006
Ľubotín - 06541
Ľubovec - 08242
Ľubá - 94353
Ľudovítová - 95144
Ľutina - 08257
Ľutov - 95703
Ňagov - 06801
Ňárad - 93006
Šahy - 93601
Šajdíkove Humence - 90607
Šalgovce - 95606
Šalgočka - 92554
Šalov - 93571
Šambron - 06545
Šamorín - 93101
Šamudovce - 07201
Šandal - 09101
Šarbov - 09005
Šarišská Poruba - 08212
Šarišská Trstená - 08214
Šarišské Bohdanovce - 08205
Šarišské Dravce - 08273
Šarišské Jastrabie - 06548
Šarišské Michaľany - 08222
Šarišské Sokolovce - 08266
Šarišské Čierne - 08637
Šarišský Štiavnik - 09042
Šarkan - 94342
Šarovce - 93552
Šaľa - 92701
Šaľa - 92705
Šašová - 08612
Šaštín - Stráže - 90841
Šelpice - 91909
Šemetkovce - 09003
Šemša - 04421
Šenkvice - 90081
Šiatorská Bukovinka - 98558
Šiba - 08622
Šimonovce - 98003
Šindliar - 08236
Šintava - 92551
Širkovce - 98002
Široké - 08237
Širákov - 99127
Šivetice - 04914
Šišov - 95638
Šmigovec - 06773
Šoltýska - 98507
Šoporňa - 92552
Špania Dolina - 97401
Španie Pole - 98023
Špačince - 91951
Šrobárová - 94632
Štefanov - 90645
Štefanov nad Oravou - 02744
Štefanovce - 09401
Štefanovce - 08235
Štefanovičová - 95115
Štefanová - 90086
Štefurov - 09042
Šterusy - 92203
Štiavnické Bane - 96981
Štiavnik - 01355
Štiavnička - 03401
Štitáre - 95101
Štrba - 05938
Štrba Tatranská Štrba - 05941
Štrkovec - 98045
Štvrtok - 91305
Štvrtok na Ostrove - 93040
Štítnik - 04932
Štós - 04426
Štôla - 05937
Štúrovo - 94301
Šuja - 01501
Šumiac - 97671
Šurany - 94201
Šurianky - 95126
Šurice - 98033
Šuľa - 99101
Šuňava - 05939
Švedlár - 05334
Švošov - 03491
Švábovce - 05912
Šávoľ - 98541
Šíd - 98601
Šípkov - 95653
Šípkové - 92203
Šúrovce - 91925
Šútovce - 97201
Šútovo - 03854
Ťapešovo - 02951
Žabokreky - 03840
Žabokreky nad Nitrou - 95852
Žakarovce - 05571
Žakovce - 05973
Žalobín - 09403
Žarnov - 04402
Žarnovica - 96681
Žaškov - 02721
Žbince - 07216
Ždaňa - 04411
Ždiar - 05955
Žehra - 05361
Žehňa - 08206
Železná Breznica - 96234
Železník - 08701
Želiezovce - 93701
Želmanovce - 08644
Želovce - 99106
Žemberovce - 93502
Žemliare - 93557
Žiar - 98201
Žiar - 03205
Žiar nad Hronom - 96501
Žibritov - 96301
Žihárec - 92583
Žikava - 95192
Žilina - 01001
Žilina - 01003
Žilina - 01004
Žilina - 01007
Žilina - 01008
Žilina - 01009
Žilina - 01014
Žilina - 01015
Žipov - 08241
Žirany - 95174
Žitavany - 95197
Žitavce - 95201
Žitná - Radiša - 95641
Žlkovce - 92042
Župkov - 96671
Župčany - 08001
Žíp - 98021