Dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Postup pri dohľade nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Podľa ustanovenia § 17 zákona č. 576/2004 Z. z., ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa (konateľa/riaditeľa) o nápravu. Žiadosť sa podáva písomne. Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, osoba má právo:

a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len “úrad”) o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru (Ministerstvo zdravotníctva SR, samosprávny kraj, komory zdravotníckych pracovníkov), ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (poplatky, etika, organizácia ..).

Úrad v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.

Ak občan podá podnet na úrad, podnet musí obsahovať:

1. identifikačné údaje pacienta (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, kontakt),

2. identifikačné údaje poskytovateľa (meno/názov, adresa),

3. problém, popis situácie, kedy sa udalosť stala,

4. dátum, vlastnoručný podpis podávateľa.

Ak sa podanie týka príbuzného, ktorý nie je po smrti a pisateľ nie je jeho zákonný zástupca, k podnetu je potrebné doložiť jeho písomné splnomocnenie.

Podnet môže byť doručený osobne do podateľne úradu, alebo písomne poštou na adresu:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Žellova 2

829 24 Bratislava 25

Je možné obrátiť sa aj na pobočky úradu, ktoré sú v každom z ôsmich samosprávnych krajov.

Úrad podnet prešetrí výkonom dohľadu a výsledok šetrenia písomne oznámi podávateľovi.

V prípade, ak úrad zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, môže poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložiť:

  • pokutu,
  • zákaz výkonu zdravotníckeho povolania.

V prípade, ak úrad zistí iné nedostatky v činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, môže podať na príslušnom orgáne:

  • návrh na uloženie pokuty,
  • návrh na dočasné pozastavenie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,
  • návrh na dočasné pozastavenie alebo zrušenie licencie,
  • návrh na začatie disciplinárneho konania.

Úrad nie je kompetentný rozhodovať o náhrade škody.

Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 25. mája 2021