Postup pri odvolaní a možnosti nápravy

Postupy pri odvolaní a možnosti nápravy, pri nedodržaní práv poistenca

Práva a nároky osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa § 79 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. poskytovateľ je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať právne predpisy. Ak sa osoba domnieva, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti boli jej práva ohrozené alebo porušené, má právo podať na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý jej práva ohrozil alebo porušil, sťažnosť a žiadať nápravu. Osoba sa môže domáhať svojich práv tiež na súde. Nikto nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný alebo inak postihovaný za to, že podá na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotníckeho pracovníka alebo inú osobu sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania. 

Podľa § 79 ods. 1 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z. v súvislosti s právom osoby na informácie týkajúce sa zdravotného stavu je poskytovateľ povinný vopred informovať osobu, jej zákonného zástupcu alebo blízku osobu o rozsahu a podmienkach ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

 Podľa § 79 ods. 1 písm. g) a o) zákona č. 578/2004 Z. z. v súvislosti s právom osoby na informácie o cene poskytovanej zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný umiestniť na viditeľnom mieste cenník zdravotných výkonov uskutočňovaných na žiadosť osoby a vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú osoba uhrádza za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 79 ods. 1 písm. l) až n) zákona č. 578/2004 Z. z. v súvislosti so zdravotnou dokumentáciou je poskytovateľ povinný viesť zdravotnú dokumentáciu, spracúvať ju, poskytovať a sprístupňovať údaje z nej, zabezpečovať a uchovávať ju podľa zákona a dodržiavať postup pri jej odovzdaní a prevzatí do úschovy.

Podľa § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v súvislosti so zachovávaním mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa zdravotného stavu osoby a súvisiacich so zdravotným stavom osoby je zdravotnícky pracovník povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania.

V prípade porušenia povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotníckeho pracovníka sa osoba môže obrátiť na orgány dozoru, ktoré vykonávajú dozor nad dodržiavaním povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkov. Orgánmi dozoru sú Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj, ktorý vydal poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo príslušná komora, ak ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s licenciou alebo príslušná komora, ak ide o zdravotníckeho pracovníka.

Podľa § 81 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. Ministerstvo zdravotníctva SR alebo príslušný samosprávny kraj alebo príslušná komora na vydanie licencie sú oprávnení

  • ukladať pokuty,
  • dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu,
  • zrušiť povolenie alebo licenciu,
  • ukladať disciplinárne opatrenia.

Práva a nároky osôb pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa § 9a ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. poistenec má právo požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o udelenie súhlasu s plánovanou zdravotnou starostlivosťou poskytnutou v cudzine okrem členských štátov, ktorú môže zdravotná poisťovňa poistencovi uhradiť, ak spĺňa zákonné kritériá.

Podľa § 9b ods. 10 zákona č. 580/2004 Z. z. poistenec má nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne, ak ide o plánovanú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v inom členskom štáte, na ktorú príslušná zdravotná poisťovňa udelila súhlas. O úhradu nákladov žiada poistenec príslušnú zdravotnú poisťovňu.

Podľa § 9d ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. poistenec môže tiež príslušnú zdravotnú poisťovňu požiadať o preplatenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorú ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva SR, ktorá podlieha predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne.

O žiadosti o udelenie súhlasu rozhoduje zdravotná poisťovňa poistenca. Proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne môže poistenec podať odvolanie príslušnej zdravotnej poisťovni v lehote do 20 pracovných dní od doručenia rozhodnutia. Príslušná zdravotná poisťovňa môže o odvolaní rozhodnúť sama, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak zdravotná poisťovňa nerozhodne do 15 pracovných dní odo dňa prijatia odvolania, je povinná v tejto lehote predložiť odvolanie spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o odvolaní rozhodne do 15 pracovných dní odo dňa prijatia odvolania spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom. Rozhodnutie zdravotnej poisťovne a rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o žiadosti o predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne sú rozhodnutia vydané v správnom konaní. Rozhodnutie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou možno preskúmať v súdnom konaní podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov na základe žaloby podanej v lehote stanovenej zákonom.

Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 8. apríla 2021