Právne predpisy EÚ

Právne predpisy EÚ upravujúce práva a nároky poistencov

Nariadenie Rady (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (ďalej len “koordinačné nariadenia”).

Smernica 2011/24/EU o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len “Smernica”)

Podmienky uplatnenia Smernice:

a) občania členských štátov EÚ,

b) osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci, ak majú bydlisko v členskom štáte EÚ,

c) štátni príslušníci tretích krajín,

d) rodinní príslušníci a pozostalí osôb uvedených v písm. a), b), c) bez ohľadu na štátnu príslušnosť,

e) neaktívne osoby, ak majú bydlisko v členskom štáte EÚ.

Prínosom Smernice je možnosť poistenca vybrať si pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, či je v zmluvnom vzťahu s niektorou zdravotnou poisťovňou.

Poistenci môžu – s výnimkou vymedzených prípadov ustanovených legislatívou príslušného štátu – vyhľadať zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte EÚ aj bez predchádzajúceho súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne a následne žiadať o preplatenie vynaložených nákladov.

Smernica sa uplatňuje na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom bez ohľadu na jej organizáciu, spôsob poskytovania alebo financovania. Podmienkou je, že ide o zdravotnú starostlivosť hradenú v štáte poistenia, tzn. patriacu do rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a sú splnené podmienky pre úhradu nákladov stanovenú právnymi predpismi štátu poistenia.

Cezhraničnou zdravotnou starostlivosťou nie je

a) sociálna služba,

b) odber, testovanie, spracovanie, konzervácia, skladovanie alebo distribúcia orgánov, tkanív alebo buniek na účely transplantácie,

c) program očkovania obyvateľstva proti infekčným chorobám, ktoré sú zamerané výlučne na ochranu zdravia obyvateľstva na území členského štátu Európskej únie,

d) dávky dlhodobej starostlivosti.

Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 8. apríla 2021