Prvky lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu vystaveného v inom členskom štáte EÚ

Neúplný zoznam prvkov, ktoré musia lekárske predpisy obsahovať

Názvy, uvedené tučným písmom, nemusia byť na predpisoch uvedené

Identifikácia pacienta

Priezvisko(-á)

Meno(á) (v plnom znení, t. j. iniciálky nepostačujú)

Dátum narodenia

Overenie predpisu

Dátum vystavenia

Identifikácia predpisujúceho zdravotníckeho pracovníka

Priezvisko(-á)

Meno(á) (v plnom znení, t. j. iniciálky nepostačujú)

Odborná kvalifikácia

Kontaktné údaje na priamy kontakt (emailová adresa a telefónne alebo faxové číslo spolu s medzinárodnou predvoľbou)

Adresa pracoviska (vrátane názvu príslušného členského štátu)

Podpis (vlastnou rukou alebo digitálny, v závislosti od média zvoleného na vystavenie predpisu)

Identifikácia predpísaného výrobku, ak sa na daný prípad vzťahuje

„Bežný názov” vymedzený v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch

Ochranná známka, ak

a) je predpísaný výrobok biologickým liekom, ako sa vymedzuje v bode 3.2.1.1. písm. b) prílohy I (časť I) k smernici 2001/83; alebo

b) predpisujúci zdravotnícky pracovník to považuje za nevyhnutné z medicínskeho hľadiska; v tom prípade musia byť na predpise v krátkosti uvedené dôvody, pre ktoré sa použila ochranná známka

Farmaceutická forma (tableta, roztok atď.)

Množstvo

Sila, ako je vymedzená v článku 1 smernice 2001/83/ES.

Dávkovacia schéma

Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 8. apríla 2021