Smernica EÚ

Práva a nároky poistenca podľa Smernice
  • nárok na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte EÚ. Zdravotná starostlivosť je uhradená pacientom a následne refundovaná príslušnou zdravotnou poisťovňou. Refundácia prináleží pacientovi do výšky ceny, ktorú by zdravotná poisťovňa uhradila za rovnakú zdravotnú starostlivosť vnútroštátnemu/domácemu poskytovateľovi,
  • nárok na úhradu nákladov za nákup liekov alebo zdravotníckych pomôcok, pokiaľ sú na území štátu poistenia uhrádzané z prostriedkov verejného zdravotného poistenia do výšky ich ceny na území štátu poistenia,
  • nárok na lieky a zdravotnícke pomôcky predpísané v inom členskom štáte EÚ ako je štát poistenia, tzv. uznávanie lekárskych predpisov,
  • nárok v prípade poskytnutia cezhraničnej zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie prístupu aspoň ku kópii písomného alebo elektronického zdravotného záznamu,
  • právo na ochranu osobných údajov pri spracovávaní osobných údajov,
  • právo na poskytovanie relevantných informácií zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré jednotlivým pacientom napomáhajú informovane sa rozhodovať , vrátane informácií o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti,
  • právo na poskytnutie jasných a prehľadných faktúr zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a jasných informácií o cenách (nediskriminácia pacientov z iných členských štátov EÚ pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivosti),
  • právo na poskytnutie informácií zo strany poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o svojej oprávnenosti, stave registrácie, poistnom krytí alebo iných prostriedkoch osobnej alebo kolektívnej ochrany v súvislosti so zodpovednosťou za škodu spôsobenú pri výkone povolania.
Publikované: 23. februára 2021
Naposledy upravené: 8. apríla 2021